Modersmål

Modersmålsundervisning

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. För barn och elever i förskola och förskoleklass kallas insatsen förstärkt modersmålsstöd.

Syftet med undervisningen

Modersmålsundervisning handlar om att lära sig språket, kulturen samt att utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. En viktig del är att göra jämförelser mellan Sverige och områden där modersmålet talas, såväl språkligt som kulturellt.
Forskningen visar att flerspråkiga elever uppnår målen i skolan i betydligt högre omfattning om undervisning och kunskapsutveckling sker parallellt på modersmålet och svenska.

Informationsfilm


Se gärna vår informationsfilm där lärare och ansvariga chefer i Stenungsunds kommun berättar om varför modersmålsundervisningen är viktig och hur undervisningen fungerar och är upplagd för eleverna.

Se filmen här Länk till annan webbplats.

Vem har rätt till modersmålsstöd/modersmålsundervisning?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)
 • eleven använder språket dagligen i hemmet
 • minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen
 • att lämplig lärare i det aktuella språket finns tillgänglig.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet dock krävs grundläggande kunskaper i språket.

Talas fler språk i hemmet kan endast undervisning i ett av språken väljas.

Minoritetsspråk har utökande rättigheter till modersmålsundervisning

För en elev som tillhör någon av de nationella minoritetsspråken, samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddisch ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det behöver inte heller finnas fem elever som önskar läsa samma språk i kommunen. Däremot finns kravet om att lämplig lärare i det aktuella språket måste finnas tillgängligt.

Betyg

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges från årskurs 6 till 9 och i gymnasiet.

Förutsättningar

Förskolan

Läroplanen för förskolan lyfter fram vikten av ett bra stöd till barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Dessa barn har rätt till modersmålsstöd i förskolan.

"Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål." Lpfö 18

De kommunala förskolorna i Stenungsund arbetar med att öka kompetensen och utveckla ett interkulturellt arbetssätt i förskolan. En av förskollärarna arbetar på del av sin tjänst med att implementera rutiner för ett interkulturellt arbetssätt.
Barn lär i vardagen, därför är vår strävan att erbjuda modersmålsstödet i verksamheten genom tillgång till tvåspråkig personal och att barnet erbjuds plats på en förskola där modersmålet finns representerat.

Grundskolan

Elever i grundskolan kan läsa modersmål som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanen. I Stenungsunds kommun erbjuds modersmålsundervisning utanför timplanen, det vill säga utanför elevens ordinarie schema. Undervisningen ges i grupper på kommunens olika skolor genom att våra lärare kommer ut till respektive skola eller att eleven erbjuds att vara med i grupp på en annan skola.

Gymnasiet

I gymnasieskolan kan elever läsa modersmål som individuellt val, modernt språk eller som utökat program. Den elev som vill läsa kurs i modersmål i gymnasieskolan måste ha betyg i modersmål från år nio i grundskolan eller motsvarande kunskaper.

Ansökan och Uppsägning

För att anmäla en elev till modersmålsstöd/modersmålsundervisning använder man sig av de blanketter som finns längre ner på den här sidan.

Grundskola

För grundskoleelever gäller att blanketten lämnas till respektive rektor som fattar beslut om eleven är berättigad till modersmålsundervisning. Bedömning om eleven har rätt till modersmålsundervisning görs efter samråd med chef för enheten för flerspråkighet. Oftast erbjuds plats omgående, men man kan ibland få vänta till nästkommande termin. Modersmålsläraren kontaktar elev, vårdnadshavare och skola för planering av tid och plats med mera. Om ansökan inte beviljas meddelar rektor detta och motiverar varför.

 • Ansökan görs endast en gång under grundskoletiden
 • För grundskolan behandlas nya ansökningar under läsårets gång och om möjligt ordnas plats i befintlig grupp.
 • Ansökan som görs är bindande och närvaro gäller som för övrig undervisning i skolan.
 • För att avsluta modersmålsundervisningen ska uppsägningsblanketten som finns längre ner på den här sidan användas. Uppsägningsblanketten lämnas in på den egna skolans expedition.

Gymnasiet

För elever i gymnasieskolan lämnas anmälningsblanketten till expeditionen på Nösnäsgymnasiet. Bedömning om eleven har rätt till modersmålsundervisning görs av chef för enheten för flerspråkighet. Rektor på elevens program fattar sedan beslut om modersmålsundervisning och eventuellt beslut om individuellt anpassat program eller utökat program.

Rektor lämnar sedan vidare beslut om modersmål till elevadministratör för registrering och till ansvarig på enheten för flerspråkighet som beslutar om undervisning ska anordnas och om plats kan erbjudas. Ansökan ska lämnas in innan påsklovet.

 • För gymnasieskolan gäller att ny ansökan görs för varje läsår och varje ny kurs eleven läser.
 • Ansökan som görs är bindande och närvaro gäller som för övrig undervisning i skolan.
 • För att avsluta modersmålsundervisningen ska uppsägningsblanketten som finns längre ner på den här sidan användas. Uppsägningsblanketten lämnas in på Nösnäsgymnasiets expedition.

Du kan läsa mer om modersmålsundervisning på Skolverket: skolverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enhetschef Flerspråkighet

Mattias Wik
0303 - 73 50 67
mattias.wik@stenungsund.se

Expedition

Cajsa Uddefors
0303-73 25 73
cajsa.uddefors@stenungsund.se

Senast uppdaterad