Stenungsunds kommunvapen

Avgifter och regler

Förskola

Förskolan erbjuder pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Kommunen har 15 kommunala förskolor.

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg

Familjedaghem innebär att en dagbarnvårdare tar hand om barn som är i åldern 1-5 år i sitt hem. Dagbarnvårdarna inom respektive upptagningsområde samarbetar och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen.

Mer om familjedaghem

Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

I kommunen finns även ett antal fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg dit du vänder dig direkt för att ansöka om plats.

Fristående och Enskild verksamhet

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag mellan kl. 06.30-18.30, vissa variationer kan förekomma.

Avgift

Stenungsunds kommun tillämpar maxtaxa.
Enligt Skolverket höjs inkomsttaket i maxtaxan fr.o.m. 1 januari 2019.
Det innebär att ny högsta avgiftsgrundande inkomst (hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad) blir 47 490 kr.
Taxeändringarna gäller från och med 2019-01-01.

Läs mer här:
Information om taxorPDF

Omsorg vid obekväm arbetstid

Målgruppen är de familjer som har behov av omsorg vid obekväm arbetstid och inte själva kan ombesörja detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan.

Här finns mer information

Arbetssökande och föräldralediga

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds 15 timmar per vecka i förskola. Dessa 15 timmar fördelas på 3 dagar - 5 timmar per dag, kl. 09.00-14.00. Lunch ingår. Förskolechef beslutar hur dagarna fördelas utifrån förskolans verksamhet och föräldrarnas önskemål. Vid graviditetsspenning erbjuds 15 timmar per vecka i förskola.

Här finns en blankett att fylla i gällande förskola för barn 3-5 år vid föräldraledighet:
Blankett - Barnomsorg för 3-5åringar vid föräldraledighetPDF

Sjukskrivning

Stenungsunds kommun följer de lagar och förordningar som finns gällande barnomsorgstider vid förälders långtidssjukskrivning. Bedömning av barnomsorgsbehovet sker i samtal mellan ansvarig förskolechef på förskolan och den långtidssjukskrivnes familj.

Val av barnomsorg

Du som förälder har möjlighet att välja vilken förskola, familjedaghem eller pedagogisk omsorg du vill att ditt barn ska få barnomsorgsplats på. Vi kan dock inte garantera att du får plats på den enhet du anger som förstaval, urvalet styrs av anmälningsdatum och ditt barns födelsedatum.

Vid önskan om överflyttning till annan förskola då barnet redan har en placering, erbjuds det tidigast till augusti månad. Önskemålet ska då vara förskolans administration tillhanda senast 15 mars samma år.

Du kan även välja barnomsorg i annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Öppen förskola

Den öppna förskolan vänder sig till barn i förskoleåldern som inte har någon plats i annan förskoleverksamhet. Barnen vistas på öppna förskolan i sällskap med sin/sina föräldrar.  Det är gratis att besöka den öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg. I Stenungsunds kommun finns öppna förskolan vid Hasselkärnan.

Öppna förskolan

Förskoleplacering för barn i behov av särskilt stöd

Gäller för barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt. Ansökan görs till Centrala barn- och elevhälsan på särskild blankett.

Centrala barn- och elevhälsan

Mer om barnomsorg

www.barnomsorgsguiden.selänk till annan webbplats

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-12-04