Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-03-16 08.45

Tillsyn av Stenungsunds kommuns skolor avslutad

Under hösten och våren har Skolinspektionen gjort en tillsyn av hur Stenungsunds kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

Skolinspektionens granskning utgår från lagar och styrdokument. Granskningen av Stenungsunds kommuns fritidsverksamhet, grundskola och gymnasium visar att kommunen uppfyller de krav och regler som finns.
- Vi vet att vi är en bra skolkommun men det är alltid skönt att få ett kvitto på det, säger Pia Alhäll, chef för sektor Utbildning. Det ser vi också i Skolverkets statistik för vårterminen 2017 som visar att 82 procent av eleverna i årskurs 6 i vår kommun uppnådde minst betyget E i samtliga ämnen, jämfört med 78 procent i riket som helhet.
Skolverkets statistik visar också att den genomsnittliga betygspoängen hos avgångselever på nationella program på Nösnäsgymnasiet har, sett över en treårsperiod, ökat något på både yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen.
- Vi är stolta över vår skola och allt det jobb som våra lärare och övrig personal lägger på att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för framtida studie- och yrkesval.

Skolinspektionen har funnit att det för ett antal elever saknas formellt fattade beslut om målgruppstillhörighet i gymnasiesärskolan.
- Det handlar om att ett beslut om att en sökande tillhör målgruppen på gymnasiesärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning, säger Pia Alhäll. I några fall har inte alla delar genomförts. De här rutinerna har vi nu uppdaterat och jobbar med. Befintliga utredningar kompletteras med det innehåll som fattas och nytt formellt beslut tas.

På grundsärskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen har skolinspektionen visat på brister i uppföljning av resultat inom utbildningen och därmed saknas dokumenterade utvecklingsåtgärder.
- Vi vet att rektor tillsammans med personal analyserar, följer upp och utvecklar verksamheten ute på skolorna, säger Pia Alhäll. Men att det ofta stannar där då de rutiner och processer för rapportering till huvudmannen som finns inte är implementerade tillräckligt i de här verksamheterna. I förskolan, grundskolan och gymnasiet har vi jobbat aktivt med rutiner för rapportering till huvudmannen och vi ser att det fungerar väldigt väl. Nu är det dags att docka in resterande skolformer.

Verksamheten på kommunens förskolor är väldigt bra och förskolan erbjuder en trygg och bra miljö för barnen. Personalen på förskolan jobbar hela tiden förebyggande för att förhindra kränkningar. Skolinspektionen visar på brister på rapporteringen av kränkande behandling till huvudman.
- Det handlar inte om att det sker många kränkningar på våra förskolor, utan om att misstanke om kränkning inte rapporteras uppåt i organisationen, säger Pia Alhäll. Vi kan se att det finns en osäkerhet bland personalen kring var gränserna går för att en händelse ska befaras vara en kränkning och anmälas eller inte. Om det sker något på förskolan, utreder personal tillsammans med förskolechefen, händelsen direkt, säger Pia Alhäll. Vi kommer aktualisera frågan ute på förskolorna kring vad som kan misstänkas vara en kränkning och uppmana till att anmäla.Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Granskningen utgår från lagar och styrdokument, och skolinspektionen bedömer om verksamheten uppfyller de regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Läs mer på www.skolinspektionen.se

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-04-19