Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Likabehandling

Hos oss möts många människor med olika bakgrund och erfarenheter, men oavsett bakgrund ska alla mötas med respekt. Vi accepterar inte några som helst former av diskriminering eller trakasserier!

På denna sida kan du läsa mer om hur vi jobbar med dessa frågor och om vad du kan göra om du eller någon annan känner sig utsatt.

Hos oss på Vuxenutbildningen har alla elever och all personal rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Hos oss ska ingen kränkas, diskrimineras eller trakasseras. Detta innebär:

 • Att vi följer de mänskliga rättigheterna och aktivt motverkar alla former av kränkande behandling, diskriminering och alla former av trakasserier.
 • Att vi vill att alla elever ska ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
 • Att vi vill att alla som jobbar hos oss har stor kunskap om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och aktivt jobbar med den plan som finns för att alla ska bli lika behandlade.
 • Att elevens upplevelse av kränkningar/diskriminering/trakasserier ska tas på allvar.
 • Att personalen aktivt ska motverka att eleverna/personalen använder skällsord, nedsättande kommentarer eller rasistiska uttalanden. Inga rasistiska eller kränkande symboler accepteras inom Vuxenutbildningen.
 • Att det i den individuella studieplanen finns möjlighet för eleven att ange funktionsnedsättning eller andra särskilda svårigheter som behöver uppmärksammas och som är av vikt för studiernas genomförande. Elever som har behov av hjälpmedel för att underlätta studierna erbjuds det efter behov.
 • Att i introduktionen/orienteringskursen ska likabehandlingsplanen göras känd för nya elever. Eleverna ska få information om hur man gör en anmälan och hur den sedan hanteras samt vem man vänder sig till med frågor om likabehandlingsplanen. Alla elever ska också få information om var de kan ta del av gällande likabehandlingsplan i sin helhet.
Anmälningsblankett kränkning

Vill du göra en anmälan?

Om du som elev vill göra en anmälan

Kontakta någon lärare eller annan personal, han/hon anmäler det som hänt till rektor.

Du kan själv göra en muntlig eller skriftlig anmälan till rektor

Anmälan kan också ske via Stenungsunds kommuns hemsida på sidan Synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats..

Våra rektorer finns både på Munkerödsvägen och på Hasselbackevägen. Du når dem via expeditionens telefon 0303 – 73 86 50.

Vad händer efter en anmälan?

När rektorn får en anmälan eller får veta att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier på skolan är han skyldig att anmäla detta till huvudmannen, d.v.s. till politikerna i Välfärdsutskottet i Stenungsunds kommun. Huvudmannen är skyldig att snabbt utreda den anmälan som gjorts och göra förändringar om det behövs, för att inte kränkande behandling, diskriminering trakasserier eller sexuella trakasserier ska ske igen.

Ordförklaring

 • Diskriminering: En enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har direkt koppling till diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder som finns i diskrimineringslagen.
 • Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Med det menas att man tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du ha flera etniska tillhörigheter.
 • Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.
 • Kränkande behandling: ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men som inte har samband med någon av gällande diskrimineringsgrunder. *
 • Kön: kvinna eller man. Det betyder att alla människor har ett samma värde och rättigheter och att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
 • Religion eller annan trosuppfattning: Religionsfriheten är skyddad i den svenska grundlagen. Utbildningsanordnaren ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med religion eller annan trosuppfattning.
 • Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
 • Sexuella trakasserier: innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. *
 • Trakasserier: innebär ett handlande som kränker någons värdighet och har samband med någon av gällande diskrimineringsgrunder. *
 • Ålder: uppnådd levnadslängd.

*Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer), texter och bilder.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våra två skolenheter har egna planer på hur de ska jobba mot diskriminering och kränkande behandling:

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad