Steg 1 - Var bor du?

Olika regler gäller för olika områden när du vill bygga eller förändra.

Inom detaljplan

För tätbebyggda områden finns det ofta en detaljplan. I en detaljplan finns kommunens bestämmelser om hur området ska bebyggas. Det kan handla om var du får bygga, hur stort du får bygga och hur byggnaden får se ut. Detaljplanen bestämmer också vad som får byggas på en viss plats och vilka platser som inte får bebyggas.

Sammanhållen bebyggelse

Om fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse finns också bestämmelser.

Sammanhållen bebyggelse är i Plan- och bygglagen, PBL, definierad som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Boverket anser, att för att det ska vara sammanhållen bebyggelse krävs minst två tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, och att det på vardera tomten ska finnas minst tre byggnadsverk varav minst en byggnad.

Inom sammanhållen bebyggelse finns kravet på bygglov precis som inom detaljplan, men inga fastställda regler om utformning och placering. Istället prövar vi lämpligheten utifrån reglerna i plan- och bygglagen.

Utanför detaljplan

I områden där det inte finns en detaljplan prövar vi ansökningar utifrån plan- och bygglagen, kommunens översiktsplan och områdets förutsättningar.

Utanför detaljplan finns fler åtgärder som är befriade från bygglov än inom detaljplan. 

Läs mer om just den åtgärd du vill göra under steg 2.

Steg 2 - Vad ska du göra?.

I kommunen finns också ett område vid Smundstorp som har särskilda områdesbestämmelser som avgör hur byggnaderna får se ut.

Kartportalen, kommunens kartverktyg

I Kartportalen kan du se om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplan.

1. Gå in i Kartportalen. Länken är förinställd på att visa områden med detaljplan.

Kartportalen Länk till annan webbplats.

2. För att hitta din fastighet välj Sök i menyraden. Du kan söka på adress, fastighet eller fastighetsområde. Du kan också välja att zooma in ditt område direkt på kartan.

3. Klicka på knappen "i" i menyraden. I fönstret som kommer upp klickar du på de gröna pilarna för att få upp information om fastigheten, till exempel länk till gällande detaljplaner.

Mer information om Kartportalen

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad