Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Avgifter för ärenden rörande Miljö Hälsoskydd

Verksamheten Bygg Miljö tar ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som genomförs. Kommunfullmäktige har beslutat om taxan, som tillsammans med sina bilagor bygger på Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen.

Taxan för verksamheten är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet. Det betyder att taxan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställts.

Grundbeloppet för 2020 är 894 kronor.

Förenklad version av taxan

Det här är en förenklad version av vår taxa för vanligt förekommande ansökningar och anmälningar till verksamheten Bygg Miljö (tekniska myndighetsnämnden).

För 2020 är timavgiften 894 kronor.Avlopp och avfall

Taxa

Prövning av ansökan om ny avloppsanläggning för WC

6258 kronor

(om fler än en fastighet är ansluten till avloppsanordningen tas en halv avgift ut per tillkommande fastighet)
Granskning av anmälan om inrättande av torrtoalett eller latrinkompost

894 kronorPrövning av ansökan om uppehållsdispens för renhållning eller slamtömning

894 kronor

Strandskyddsdispens


Ansökan om stransskyddsdispens

Timavgift

Livsmedel


Anmälan av livsmedelsanläggning

1 040 kronorPiercinglokal, bassängbad, lokal för undervisning med mer


Prövning av anmälan om att starta lokaler för hygienisk

behandling , lokaler för undervisning, eller bassängbad upplåtna för allmänheten.


TimavgiftVärmepump


Ansökan om inrättande av värmepump

1 788 kronor


Taxan för Miljö Hälsoskydd

Taxan består av tre delar:

  1. Bestämmelser avseende taxans tillämpning
  2. Taxebilaga 1  - riktar sig främst till privatpersoner
  3. Taxebilaga 2 – riktar sig främst till företagare

Taxa Miljö och HälsoskyddPDF

Miljö taxebilaga 1PDF

Miljö taxebilaga 2PDF

Kontakt

Verksamhet Bygg Miljö

444 82 Stenungsund
0303-73 00 00
miljo@stenungsund.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anna Zeffer
0303-73 81 63
anna.zeffer@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-18