Primärkarta - baskarta

Exempel på en primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Primärkartan kallas ibland för baskarta eller grundkarta. Primärkartan har en hög noggrannhet och uppdateras fortlöpande genom mätningsarbete.

Primärkarta - baskarta

Primärkartan visar vad som finns på marken i kommunens alla tätorter. Det kan vara byggnader, staket, murar, häckar, elysningsstolpar och trappor. Markens höjd visas med hjälp av höjdkurvor. Primärkartan brukar ocks¨kompletteras med fastighetsgränserna från Lantmäteriet. 

Innehållet i primärkartan varierar för olika platser i kommunen. Kartan ajourhålls genom mätningar i fält, men även via kartering från luften. Därför är lägesnoggrannheten skiftande och kan komma att behöva kompletteras genom inmätningar.

I kommunens kartportal finns ett kartlager som visar det som är inmätt med grön färg och det som har ett ungefärligt läge med röd färg.

Beställning av primärkarta

Beställ ett utdrag ur primärkartan till gällande taxa genom att kontakta karta@stenungsund.se

Avgifter

Vi kan erbjuda dessa format:

  • Pdf-filer
  • Digitala kartfilern som dwg- eller shape-filer

Koordinatsystem i Stenungsunds kommun

  • Plan SWE REF 99 12 00
  • Höjd RH 2000

Kontakt

Verksamhet Exploatering - kart&mät

karta@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad