Stenungsunds kommunvapen

Mätning - utstakning och lägeskontroll

Mätningsutrustning

I samband med din bygglovsansökan kommer du att få besked om vilka typer av mätningar som kommer att krävas under byggnationen gång.

Vi har hög belastning just nu och kan inte ta emot nya beställningar av mätjobb förrän v10. Under denna period hänvisar vi till externa, godkända aktörer.

Godkännande för mätning i egen regi

Då någon annan än kommunens mätningsingenjör utför mätningsarbetet (utstakning eller lägeskontroll) krävs det en ansökan om behörighet. Ansökan ska vara godkänd av kommunen innan arbetet får påbörjas.

Mätning och beräkning av huskoordinater ingår i detta åtagande. Utförd mätningen ska redovisas för kommunen med en dwg-fil av huskroppen, tillsammans med en karta i pdf-format med mått mot gällande fastighetsgränser.

Ansökningsblanketten finns som pdf-fil nedan. Blanketten skickas in till e-post: karta@stenungsund.se

Lägeskontroll

Vid lägeskontrollen säkerställer vi att byggnaden har placerats på rätt plats. Rätt plats innebär att placeringen följer det beviljade bygglovet både i plan och höjd.

Det är viktigt att lägeskontrollen genomförs före gjutningen av plattan. Då är det lättare att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område. Din bygglovshandläggare avgör vad som gäller.

Utstakning

Utstakning innebär att vi visar var på marken byggnaden får placeras. 

Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område. 

Mätningsingenjören visar då på marken var husets hörn ska placeras. Två fasadlinjer finutstakas samt en fixhöjd sätts.

Utstakningen kan göras i två steg. Först en grovutstakning och senare en mer detaljerad finutstakning. Tomten ska vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.

Utstakningen är alltså ett första steg innan byggnationen påbörjas.

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Övrig mätning

HMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handbok i mät- och kartfrågor)

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Visning av fastighetsgränser

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-10