Stenungsunds kommunvapen

Mätning - utstakning och lägeskontroll

Mätningsutrustning

I samband med din bygglovsansökan kommer du att få ett beslut om vilka typer av mätningar som kommer att krävas under byggnationen gång.

Utstakning

Utstakning innebär att vi visar på marken var byggnaden ska placeras. Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område. 

Mätningsingenjören visar på marken var husets hörn ska placeras.
Två fasadlinjer finutstakas samt en fixhöjd sätts.

Utstakningen kan göras i två steg. Först grovutstakning för markarbete som till exempel schaktning och sprängning. För att kunna grovutstaka måste tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet. Då markeras byggnadens hörn ut med stakkäppar eller sprayfärg.

Därefter en så kallad finutstakning med hjälp av träprofiler där trådar spänns mellan spikar som sedan kantelementen kan placerar ut efter.

Lägeskontroll

Lägeskontrollen sker efter byggnationen påbörjats. Vid lägeskontrollen säkerställer vi att byggnaden hamnat på rätt plats enligt bygglovet.

Det är bra om lägeskontrollen kan genomföras före gjutningen av plattan. Då är det lättare att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område. Din bygglovshandläggare avgör vad som krävs.

Godkännande för mätning i egen regi

Då någon annan än kommunens mätningsingenjör utför mätningsarbetet (utstakning eller lägeskontroll) krävs det en ansökan om behörighet. Ansökan ska vara godkänd av kommunen innan arbetet får påbörjas.

I åtagandet ingår då mätning och beräkning av huskoordinater. Utförd mätningen ska också redovisas för kommunen med en dwg-fil av huskroppen, tillsammans med en karta i pdf-format med mått mot gällande fastighetsgränser.

Ansökningsblanketten finns som pdf-fil nedan. Blanketten skickas in till e-post: karta@stenungsund.se

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Övrig mätning

HMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handbok i mät- och kartfrågor)

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Visning av fastighetsgränser

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-03-02