Stenungsunds kommunvapen

Mätningstjänster - utstakning, lägeskontroll

Mätningsutrustning

I samband med din bygglovsansökan kommer du att få besked om när det krävs mätning i form av utstakning och lägeskontroll av byggnaden.

Vi har inte möjlighet att utföra utstakningar och lägeskontroller under jul och nyår. Under denna period hänvisar vi till externa aktörer.

Vi beräknar att kunna ta emot beställningar igen i mitten av januari.

Utstakning

Utstakning innebär att vi visar var den blivande byggnaden ska stå på marken. Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Husutstakning ska göras både inom och utom detaljplanelagt område. Husets hörn visas grovt på marken, två fasadlinjer finutstakas samt en fixhöjd sätts.

Lägeskontroll

Lägeskontrollen görs för att kontrollera att byggnaden hamnar på rätt ställe enligt bygglovet, både i plan och höjd. Det är viktigt att kontrollen genomförs före gjutning för eventuella fel ska kunna rättas till. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område. Bygglovshandläggaren avgör vad som gäller.

Kontakta kommunens mätningsingenjör Katarina Hurtig i så god tid som möjligt för att boka in en utstakning eller lägeskontroll. Kontaktuppgifter finns längst ner.

Ansökan om behörighet för eget mätningsarbete

Om någon annan än kommunens mätningsingenjör ska utföra mätningen, ska en ansökan om behörighet skickas in till kommunen för att få godkänt för eget mätningsarbete. Detta gäller då det är någon annan än kommunens mätningsingenjör som ska göra en utstakning eller en lägeskontroll av en byggnad.

Du kan välja att ansöka med hjälp av bank-ID eller skriva ut en blankett (pdf).

Pdf-blanketten skickas in till karta@stenungsund.se. 

Ansvar

Egen mätning innebär att en godkänd utförare tar ansvar för mätningsarbetet. Koordinater för hushörnen tar utföraren själv fram utifrån den godkända nybyggnadskartan. 

Då det handlar om lägeskontroll ska utföraren av mätningen göra en karta i pdf som visar byggnadensstorlek, sockelhöjd och mått till fastighetgräns. Kartan skickas till fastighetsägaren och bygglovshandläggaren för godkännande.

Utföraren ska också skicka in en dwg-fil med byggnaden i koordinatsystemet SWEREF 99 12 00, RH2000 till asa.wahlstrom@stenungsund.se för uppdatering av vår kartdatabas.

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Rättigheter vid fältarbete

Plan- och bygglagen kap 11.8 anger att:

"En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullfölja sin kartläggningsuppgift rätt till tillträde till fastigheter och byggnader, dock inte till bostäder"

Övrig mätning

HMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handbok i mät- och kartfrågor)

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Visning av fastighetsgränser

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-12-03