Stenungsunds kommunvapen

Mätningstjänster - utstakning, lägeskontroll

Mätningsutrustning

I samband med din bygglovsansökan kommer du att få besked om vilken typ av mätning som kommer krävas för ditt bygglov.

Utstakning

Utstakning innebär att vi mäter ut på marken och visar var byggnaden ska placeras. 

Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Husutstakning ska göras både inom och utom detaljplanelagt område. 

Husets hörn visas då grovt ut på marken. Två fasadlinjer finutstakas samt en fixhöjd sätts. Utstakningen kan göras i två steg. Först en grovutstakning och senare en finutstakning. Tomten ska vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.

Lägeskontroll

Lägeskontrollen ska göras för att kontrollera att byggnaden hamnat på rätt plats enligt bygglovet, både i plan och höjd. Det är viktigt att kontrollen genomförs före gjutningen av plattan för eventuella fel ska kunna rättas till. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område. Bygglovshandläggaren avgör vad som gäller.

Beställa mätning

Kontakta kommunens mätningsingenjör Katarina Hurtig i så god tid som möjligt för att förvarna och boka in en utstakning eller lägeskontroll. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Ansökan om behörighet för eget mätningsarbete

Om någon annan än kommunens mätningsingenjör ska utföra mätningen, ska en ansökan om behörighet skickas in till kommunen för att få godkänt för eget mätningsarbete. Detta gäller för utstakning och lägeskontroll av en byggnad.

Du kan ansöka med hjälp av Bank-ID eller skriva ut en blankett (pdf). Pdf-blanketten skickas in till karta@stenungsund.se. 

Ansvar

Egen mätning innebär att en godkänd utförare tar hela ansvar för mätningsarbetet. Koordinater för hushörnen tar utföraren själv fram utifrån den godkända nybyggnadskartan. 

Då det handlar om lägeskontroll ska den som utfört mätningen redovisa sin lägeskontroll med en karta i pdf-format som visar byggnadens storlek, färdig golvhöjd och vinkelrätt mått till fastighetgräns. Kartan skickas till fastighetsägaren och bygglovshandläggaren för godkännande.

Utföraren ska skicka in en dwg-fil (ej pxy) som innehåller byggnadskroppen som linjer i koordinatsystemet SWEREF 99 12 00, RH2000 till asa.wahlstrom@stenungsund.se eller katarina.hurtig@stenungsund.se

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Rättigheter vid fältarbete

Plan- och bygglagen kap 11.8 anger att:

"En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullfölja sin kartläggningsuppgift rätt till tillträde till fastigheter och byggnader, dock inte till bostäder"

Övrig mätning

HMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handbok i mät- och kartfrågor)

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Visning av fastighetsgränser

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-15