Mätning - utstakning, lägeskontroll, gränsanvisning och övrig mätning

Kommunen utför utstakningar och lägeskontroller av byggnader i samband med ansökningar om bygglov. Vi utför även inmätningar och gränsanvisningar.

Beställning av mätning

Beställningsformulär mätning

Mätningsarbete i samband med ditt bygglov

Du får information via ett starfbesked om vilka typer av mätningar som kommer att krävas för ditt bygglov. Det är din bygglovshandläggare som beslutar om detta. Mätningarna besäller du sedan via formuläret ovan.

Mätning i samband med ditt bygglov:

  • Utstakning
  • Lägeskontroll

Utstakning

Utstakning innebär att kommunens mätningsingenjör visar var byggnaden får placeras på marken. Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område.

Vid utstakningen markeras byggnadens hörn ut med två fasadlinjer och en fixhöjd sätts.

Träprofiler med linor emellan för att visa var byggnaden ska byggas

Utstakningen kan med fördel göras i två steg:

  • Först en grovutstakning inför markarbete som till exempel schaktning och sprängning. För att kunna grovutstaka måste fastigheten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för mätnngen. Byggnadens hörn markeras ut med stakkäppar eller sprayfärg och byggfix/höjdfix sätts ut.
  • En så kallad finutstakning görs sedan när markarbetet är klart. Med hjälp av träprofiler spänns trådar mellan spikar som visar var kantelementen ska placerar ut. En byggfix/höjdfix kan också sättas ut i detta skede.

Du avgör själv om du vill dela upp utstakningen i dessa två delar för att säkerställa att byggnaden hamnar rätt, eller om det räcker med ett enda utstakningstillfälle.

Byggfix - Höjdfix

En byggfix, också kallad höjdfix, sätts ut i samband med grov- eller finutstakningen och ingår i kostnaden för detta. Om byggfix önskas i annat skede så är kostnaden 800 kr + moms.

Lägeskontroll

Vid lägeskontrollen säkerställer kommunen att den färdiga byggnaden placerats på rätt plats enligt bygglovet.

Lägeskontrollen används också för att föra in byggnaden i allmänna kartor och för att kunna koppla en adress till byggnaden.

Llägeskontrollen ska göras före gjutningen av plattan. Då är det lättare att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område.

Din bygglovshandläggare avgör vad som krävs. Du får information via startbeskedet.

Mätning i egen regi

En ansökan om behörighet krävs om någon annan än kommunens mätningsingenjörer utför mätningsarbetet i samband med ditt bygglov.

Ansökan ska vara godkänd av kommunen innan arbetet får påbörjas.

I åtagandet ingår då all mätning, beräkning av huskoordinater utifrån bygglovshandlingarna och redovisning av mätningen.

Det är viktigt att den utförda mätningen skickas in till kommunen. Det ska ske med en kartfil i dwg-format i koordinatsystem SWEREF 99 12 00, RH2000. Filen ska visa huskroppens fasad, tillsammans med en karta i pdf-format som redovisar mätningen med mått mot gällande fastighetsgränser. Se exempel i pdf-format nedan.

Behörighetsansökan för eget mätningsarbete Pdf, 331.9 kB.

Rekommendationer för bedömning Pdf, 74.3 kB.

Exempel Lägeskontrollbevis Pdf, 69 kB.

Blanketten skickas in för godkännande till: karta@stenungsund.se

Mätningen skickas sedan in som en dwg-fil i koordinatsystem SWEREF 99 12 00, RH2000 till: karta@stenungsund.se

Gränsanvisning

Kommunen kan visa var en fastighetsgräns finns ute på marken, under förutsättning att det finns koordinater för gränspunkterna.

Vi har tillgång till Lantmäteriets uppgifter om alla fastigheter och kan se om det finns riktiga koordinater. Kommunen kan då markera ut fastighetens gränspunkter, tillfälligt med till exempel sprayfärg.

Vi sätter inte ut några varaktiga gränsmarkeringar i form av rör. En gränsanvisning som utförs av kommunen är inte juridiskt bindande, utan endast en anvisning.

För att få nya gränsrör utsatta, kontakta Lantmäteriet.

Inmätningar

Inmätning utför vi till gällande timtaxa.

Taxor för mätning

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Kontakt

Verksamhet Exploatering - kart&mät

karta@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

Senast uppdaterad