Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta beställer du när du ska söka bygglov inom detaljplanerat område. Utanför detaljplanerade områden behöver du istället en situationsplan som är en enklare karta.

Beställa nybyggnadskarta

Beställ en nybyggnadskarta via e-tjänst: E-tjänst nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leveranstiden är ca 2-3 veckor just nu.

Sök till din adress för att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område:

Nybyggnadskartans innehåll

  • Fastighetsgränser
  • Byggnader inmätta vid fasad
  • Höjdkurvor
  • Rättigheter och servitut
  • Ledningar i gatan fram till tomtgräns
  • Planbestämmelser från detaljplanen

Nybyggnadskartan visar hur det ser ut på din fastighet (tomt) i dagsläget. När du får nybyggnadskartan från oss är det din uppgift att rita in i den kommande byggnationen i kartan. Kartan används sedan som ett underlag för din ansökan om bygglov.

Planbestämmelser

Planbestämmelser kan till exempel vara prickad mark som visar var du inte kan bygga eller regler kring tillåtna taklutningar, nockhöjder med mera.

Höjdkurvor

Höjdkurvorna i nybyggnadskartan är skapade utifrån Lantmäteriets höjdskanning, GSD-Höjddata grid 2+.

Markhöjder

Då du beställer en nybyggnadskarta för en huvudbyggnad på nybildade fastigheter ingår det inmätning av markhöjder på fastigheten. Dessa visas i den nybyggnadskarta vi levererar.

Mätning för nybyggnadskartan

Mätnng byggnader

För vissa beställningar av nybyggnadskartan behöver vi åka ut på plats och mäta in byggnader innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när byggnader inte finns inmätta i kartan sedan tidigare. Mätningsarbetet ingår då i kostnaden för nybyggnadskartan.

Mätning fastighetsgränser - tomtgränser

Ibland måste vi mäta in fastighetsgränsernas gränsmarkeringar innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när Lantmäteriet inte har koordinater för gränserna. Det innebär i praktiken att det är osäkert var gränserna finns på marken.

För att underlätta detta arbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör eller markeringar som går att återfinna. Då kan vår mätningsingenjör mäta in dessa och förmedla koordinaterna till Lantmäteriet. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.

Fördjupning om fastighetsgränser

Leveransformat

  • Skala 1:500
  • A3 eller A2 beroende på fastighetens storlek
  • DWG
  • PDF

Kostnad

När vi tar fram en nybyggnadskarta medför det en kostnad.

Kostnad nybyggnadskarta

Rita in byggnationen du söker bygglov för

När du får nybyggnadskartan från oss, ska du själv rita in hur du tänkt placera den kommande byggnaden på fastigheten. Det är fasadmåtten som du ska rita in. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Vi skickar med en beskrivning på hur du ska göra detta.

Beskrivning av måttsättning i nybyggnadskartan Pdf, 13.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan / enklare karta - utanför detaljplan

Om du vill bygga utanför detaljplanelagt område är det en så kallad situationsplan du behöver, istället för en nybyggnadskarta. Du kan också själv ta fram en situationsplan via kommunens kartportal.

Beställ en situationsplan

Kontaktuppgifter

Verksamhet Exploatering - kart&mät

karta@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad