Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Samråd gällande riskhanteringsplan för Stenungsund enligt Översvämningsdirektivet

Information från Länsstyrelsen om samråd gällande riskhanteringsplan för Stenungsund enligt Översvämningsdirektivet.

Bakgrund

Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska negativa konsekvenser av översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga områden som hotas av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa.

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk.

Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför ett samråd angående förslag på riskhanteringsplaner för översvämningar i de identifierade områdena med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Svarstid och kontaktuppgifter

Ni har härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Handlingarna finns ovan samt på Länsstyrelsens hemsida.

Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 24 september 2021.

Skicka synpunkter till vastragotaland@lansstyrelsen.se

I ämnesraden vänligen skriv diarienummer 451-18634-2021.

Vi önskar ett gemensamt svar från respektive organisation. Vid förfrågan erbjuder Länsstyrelsen sig att komma och presentera riskhanteringsplanen för berörda kommuner, myndigheter och nätverk.


Vid frågor kontakta Länsstyrelsen

Håkan Alexandersson
010- 224 53 75
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se

Stephanie Hellstrand
010- 224 48 17
stephanie.hellstrand@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad