Karta Anrås 1:242

Bostäder Anrås 1:242

I Anrås har en detaljplan antagits för att möjliggöra byggnation av cirka 20 villor.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har trätt i laga kraft.

Detaljplan för bostäder i Anrås

16 juni 2020

VA- och gatuarbetena är nu klara vid Anrås, Hamburg hage. Kommunen hälsar nu alla tomtköpare välkomna till ytterligare en ny kommunal gata. Toppbeläggningen på asfalten kommer ske tidigast till våren 2021.

Exploatör

Det är en privat exploatör som ska bygga.

Aktuell tidplan

 • Projektering vecka 3-17
 • Granskning av handlingar vecka 18-19
 • Förfrågan ut för upphandling av entreprenör vecka 20-24
 • Upphandling klar, entreprenör beslutad vecka 25
 • Överprövningstid 10 arbetsdagar.
 • Byggstart tidigast efter semestrarna, ungefär vecka 32
 • Beräknad byggtid 2-4 mån.

Tidplanen är preliminär. Det finns många saker som kan påverka tidplanen, som till exempel möjlighet för entreprenör att starta, ledningsrätter, geoteknik, marktillstånd, överklaganden, m.m.

Diarienunmmer

0395/13

Planens formella namn

Detaljplan för bostäder inom Anrås 1:242

Vad har hänt hittills?

Juni 2019:

 • Tilldelning av entreprenör är klar. Det blir Markbygg AB som kommer få uppdraget att anlägga gator och VA i området. Kontrakt skrevs under vecka 25.
 • 1 juli (v 27) kommer Markbygg att förbereda för etableringsyta inom området där byggbodarna kommer placeras.
 • Under perioden 8 juli- 4 aug kommer det vara semesteruppehåll.
 • 5 aug (v 32) kommer Markbygg att återuppta arbetena igen. Markarbetena beräknas pågå under perioden 5 aug-13 dec (v 32-50). Under byggtiden kommer framkomligheten i området att vara begränsad. Endast fordon med tillstånd kommer att få vitsas i arbetsområdet.

Maj 2019:
Projekteringen är klar. Handling är skickad för publicering så entreprenören kan börja lämna in sina anbud enligt LOU (lagen om offentlig upphandling)

Januari 2019:
Projektör är nu antagen. Projektering kommer pågå under hela vintern/våren 2019.

Oktober 2018:
Teknik-avdelningen har av kommunfullmäktige nu fått i uppdrag att anlägga gator och VA inom Anråsplanen. Arbetet med upphandling av projektör pågår. Byggstart för VA och gator beräknas tidigast hösten 2019.

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Anna-Maria Samuelsson
0303-73 26 08
anna-maria.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad