Illustration över hur Hasselhöjden skulle kunna utformas

Bostäder och äldreboende - Hasselhöjden

På Hasselhöjden kan det byggas upp till 335 bostäder i etapper, både bostads- och hyresrätter. Det finns även planer att bygga ett äldreboende.

Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan för området.

Om detaljplanen för Hasselhöjden

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-04 att anta detaljplanen.
Beslutet har överklagats och ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd kan ges.

Handläggare

-

Exploatör

Exploatör är Stenungsundshem.

Om Hasselhöjden hos Stenungsundshem Länk till annan webbplats.

Aktuell tidplan

Planerad byggstart hösten 2021.
Tidplanen är förskjuten i avvaktan på beslut i Mark- och miljööverdomstolen.

Diarienunmmer

2013/916

Planens formella namn

Detaljplan för bostäder och äldreboende, Hasselhöjden Del av Kopper 2:1 m fl.


Senast uppdaterad