Bilden är ett utdrag från illustrationskartan i planhandlingarna.

Bostäder, trygghetsboende och lokaler - CW Borgs väg

På CW Borgs väg planerar vi för cirka 150 bostäder. Det kommer också att byggas seniorbostäder och trygghetsboende i området.

Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan.

Om detaljplanen

Vad händer just nu?

Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan. Detaljplanen för CW Borgs väg var ute på mellan 30 mars och 30 april 2022.

Läs mer på sidan om detaljplanen.

Handläggare

Planarkitekter: Fabiana Tomé och Anders Hulterström
Mark- och exploateringsingenjör: Therese Brattfors

Exploatör

Exploatör är Riksbyggen.

Om CW Borgs väg hos Riksbyggen Länk till annan webbplats.

Aktuell tidplan

Planerad byggstart 2024

Diarienummer

2018/332

Planens formella namn

Detaljplan för CW Borgs väg, Stenung 3:112 med flera

Vanliga frågor och svar

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en utveckling av området vid CW Borgs väg med bostäder, trygghetsboende och lokaler. Tidigare har även kontor ingått i exploateringsprojektet, efter beslut i kommunstyrelsen 2021-06-14 har kontorsanvändning uteslutits från planarbetet för att istället pröva att ge plats för fler antal bostäder.

Just nu pågår arbete med att ta fram handlingar inför detaljplanens granskning som planeras att hållas preliminärt sista kvartalet 2022. Under samrådsperioden som varade från 30 mars till 30 april fick berörda möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som styr användning av mark- och vattenområden. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglovet.

Cirka 160 lägenheter planeras att byggas i området, varav ett trygghetsboende i form av en kooperativ hyresrättsförening och två bostadsrättsföreningar varav den ena utgörs av ett seniorboende 55 +.

Detaljplanen är i ett tidigt skede men du kan redan nu lämna intresse för bostäderna hos Riksbyggen via deras hemsida.

Anmäl intresse hos Riksbyggen för CW Borgs väg Länk till annan webbplats.

Detaljplanen planeras att antas under första kvartalet 2023. Först när detaljplanen vunnit laga kraft kan utbyggnation påbörjas i området. Ingen etappindelning är beslutad.

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Planarkitekt

Fabiana Tomé
0303-73 25 66
fabiana.tome@stenungsund.se

Mark- och exploateringsingenjör

Therese Brattfors
0303-73 26 66
therese.brattfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad