Förskola - Norra Hallerna

I norra Hallerna har en detaljplan tagits fram för att möjliggöra nybyggnation av en förskola med cirka åtta avdelningar. Detaljplanen vann laga kraft i november 2020. Bygglov har sedan sökts och beviljats. Just nu är bygglovet överklagat.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-11-06 och bygglov har beviljats (2021-09-08). Bygglovet för förskolan har överklagats till länsstyrelsen.

Handläggare

Mark- och exploateringsingenjör: Therese Brattfors

Exploatör

Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan

Planerad inflytt 2023.

Diarienunmmer

0176/17

Planens formella namn

Detaljplan för förskola, del av Kyrkenorum 5:1 m.fl. norra Hallerna

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Therese Brattfors
0303-73 26 66
therese.brattfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad