Högstadieskola - Centrala Hallerna

I centrala Hallerna har en ändring av en detaljplan tagits fram för att möjliggöra utbyggnation av Hallerna skola med ett nytt högstadium. Den nya högstadieskolan kommer att uppföras i tre våningar och det kommer att finnas plats för 540 elever.

Vad händer just nu?

Detaljplanen vann laga kraft 28 december 2020.

Exploatör

Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan

Planerad inflytt höst 2023.

Diarienunmmer

2019/233

Planens formella namn

Hallerna Etapp 2 – Del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

Foto: D-office

Foto: D-office

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Therese Brattfors
0303-73 26 66
therese.brattfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad