Gestaltningsförslag till nytt resecentrum

Gestaltningsförslag till nytt resecentrum. Bild: Abako

Stenungsunds resecentrum

Vi skapar ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag. Resecentrum är en del av omvandlingen av Stenungsunds centrum.

Stenungsund växer

Stenungsund är en attraktiv kustkommun som växer i stabil och snabb takt. Visionen är att vi år 2035 ska vara 35 000 invånare vilket är nästan 10 000 fler än vad vi är idag. Fler invånare innebär fler resande med tåg och buss.

En mer central placering

När resandet ökar ställer det krav på ett resecentrum med bra tillgänglighet, hög säkerhet, bra samordning och smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, cykel och gång. Därför planeras Stenungsunds station flyttas och ersättas av ett resecentrum som får en mer central och strategisk placering.

För att kunna möta och välkomna framtida tåg och trafik, fler pendlare, nya stenungsundsbor och nya besökare behöver vi också bygga om vägar och området omkring. Resecentrum är en
viktig del av det nya centrum som planeras.

Stenungsunds centrumutveckling

Enkelt för resenärer

Vi planerar ett resecentrum för tåg och bussar med både lokal och regional trafik. Busslinjerna ska bättre anpassas till tågets avgångstider. Funktioner för resenärer, som vänthall, möjlighet till information och biljettköp, kommer finnas enkelt tillgängliga. Det ska också finnas plats för butik eller café.

Hur ska det se ut?

Hur det ska se ut är frågor som kommunen arbetar med i detaljplaneprocessen. Nedan är sådant som föreslås i detaljplanearbetet:

  • Tågperrong på västra sidan av järnvägen. Detaljplanen möjliggör också en perrong på östra sidan, om ett mötesspår skulle bli aktuellt i framtiden.
  • 15 busshållplatser, tolv av dem på järnvägens västra sida och tre på järnvägens östra sida.
  • En stationsbyggnad som planeras ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
  • Förändrad infrastruktur inom planområdet med omdragning av Göteborgsvägen och två nya cirkulationsplatser. 
  • En bred och ljus gång- och cykeltunnel under järnvägen och Göteborgsvägen. Den planeras i den södra delen av planområdet och kommer att binda ihop östra och västra sidan på ett smidigt sätt.
  • Separerade gång- och cykelbanor för att underlätta flödet för de trafikanterna. Utrymme för säkra och väderskyddade cykelparkeringar kommer att finnas.
  • Bilparkeringsytor för kortare stopp, för hämtning och lämning av passagerare.
perspektivbild där resecentrumbyggnad skymtar i bakgrunden och man med väska går i planerad gångtunnel, i förgrunden

Arbetet med Stenungsunds resecentrum sker i samverkan mellan kommunen, Västfastigheter, Västtrafik och Trafikverket.

Vanliga frågor och svar om Stenungsunds resecentrum


Frågor och svar om Stenungsunds resecentrum

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Strategisk projektledare centrumutveckling

Stefan Svedhem
0303-73 01 28
stefan.svedhem@stenungsund.se

Senast uppdaterad