Gestaltningsförslag till nytt resecentrum

Gestaltningsförslag till nytt resecentrum. Bild: Abako

Stenungsunds resecentrum

Vi skapar ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag. Resecentrum är en del av omvandlingen av Stenungsunds centrum.

Stenungsund växer

Stenungsund är en attraktiv kustkommun som växer i stabil och snabb takt. Visionen är att vi år 2035 ska vara 35 000 invånare vilket är nästan 10 000 fler än vad vi är idag. Fler invånare innebär fler resande med tåg och buss.

En mer central placering

När resandet ökar ställer det krav på ett resecentrum med bra tillgänglighet, hög säkerhet, bra samordning och smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, cykel och gång. Därför planeras Stenungsunds station flyttas och ersättas av ett resecentrum som får en mer central och strategisk placering.

För att kunna möta och välkomna framtida tåg och trafik, fler pendlare, nya stenungsundsbor och nya besökare behöver vi också bygga om vägar och området omkring. Resecentrum är en
viktig del av det nya centrum som planeras.

Stenungsunds centrumutveckling

Enkelt för resenärer

Vi planerar ett resecentrum för tåg och bussar med både lokal och regional trafik. Busslinjerna ska bättre anpassas till tågets avgångstider. Funktioner för resenärer, som vänthall, möjlighet till information och biljettköp, kommer finnas enkelt tillgängliga. Det ska också finnas plats för butik eller café.

Visionsbild Stenungsund centrum

Visionsbild av Stenungsunds centrum. Fotomontage: Strategisk arkitektur AB

Hur ska det se ut?

Hur det ska se ut är frågor som kommunen arbetar med i detaljplaneprocessen. Nedan är sådant som föreslås:

  • Tågperrong på västra sidan av järnvägen. Detaljplanen möjliggör också en perrong på östra sidan, om ett mötesspår skulle bli aktuellt i framtiden.
  • 15 busshållplatser, tolv av dem på järnvägens västra sida och tre på järnvägens östra sida.
  • En stationsbyggnad som planeras ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
  • Förändrad infrastruktur inom planområdet med ny cirkulationsplats och omdragning av Göteborgsvägen.
  • En gång- och cykeltunnel under järnvägen. Den planeras i den södra delen av planområdet.
  • Separerade gång- och cykelbanor för att underlätta flödet för de trafikanterna. Utrymme för säkra och väderskyddade cykelparkeringar kommer att finnas.
  • Bilparkeringsytor för kortare stopp, för hämtning och lämning av passagerare.

Arbetet med Stenungsund resecentrum sker i samverkan mellan kommunen, Västfastigheter och Trafikverket.

Tidplan

Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att ett nytt resecentrum ska placeras inom centrum. Efter lokaliseringsbeslutet har planprogrammet för Stenungsund centrum studerat resecentrumets ungefärliga placering och utsträckning. Just nu pågår detaljplanering av området.

24 augusti 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att detaljplanen ska ut på samråd. Att en detaljplan går ut på samråd innebär att kommunen samlar in så mycket information, synpunkter och önskemål som möjligt från medborgare, myndigheter och andra, för att ta med det vidare i processen.

Samrådstiden varade 9 september - 21 oktober 2020.

Detaljplanearbete Stenungsunds resecentrum

Vanliga frågor och svar om Stenungsunds resecentrum


Frågor och svar om Stenungsunds resecentrum

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Strategisk projektledare centrumutveckling

Stefan Svedhem
0303-73 01 28
stefan.svedhem@stenungsund.se

Senast uppdaterad