Detaljplaner

En detaljplan redovisar hur, vad och var man får bygga bland annat bostäder, skola och industri inom ett visst område. Den redovisar även hur till exempel fjärrvärme, dagvattenhantering, vatten och avlopp ska lösas.

En detaljplan består av:

  • Plankarta med bestämmelser - anger vad som gäller för marken i området.
    Planbeskrivning - redovisar planens syfte, planeringsförutsättningarna, plangenomförandet, konsekvenser och om detaljplanen avviker från översiktsplanen.
    Miljökonsekvensbeskrivning - krävs i de fall planen får betydande påverkan på miljö.

Beskrivning av detaljplan

Senast uppdaterad