Detaljplan för bostäder, Kopper 2:16

På uppdrag av Kommunstyrelsen har förvaltningen upprättat en ny detaljplan inom del av fastigheten Kopper 2:16. Syftet är att förtäta befintligt bostadsområde genom att uppföra ett flerbostadshus med upptill 8 våningar (ca 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta.

Fastigheten Kopper 2:16 ingår i detaljplan 161, Kopperområdet (genomförandetiden har gått ut). I den gällande detaljplanen är platsen för det föreslagna flerbostadshuset planerad som parkeringsyta för de befintliga flerbostadshusen väster om parkeringsytan.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

  • Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslöt 2021-01-21 § 10 att anta detaljplanen för Kopper 2:16 m.fl., i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
  • Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900). Inga överklaganden inkom under överklagandetiden. Detaljplanen har fått laga kraft 2021-02-19. 

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad