Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder och äldreboende, Hällebäck/Hasselhöjden,
del av Kopper 2:1 och 2:23, Hasselbacken

planområde

"Hasselhöjden” - Hasselbacken har ett centralt läge cirka 1000 meter sydost om Stenungsunds centrum. För att uppnå en god helhet i stadsdelen Hasselbacken planeras det för bostäder och äldreboende.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av ytterligare bostadsbebyggelse på den aktuella fastigheten Kopper 2:1 med fler. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning med cirka 400 bostäder i varierande storlek och upplåtelseform på Hasselhöjden. Detaljplanen syftar vidare att ge möjlighet att uppföra ett nytt äldreboende.

Planskede Utställning

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen var ute på granskning och granskningstiden varade från och med 2018-02-14 till och med 2018-03-14. Nu går vi igenom alla inkomna yttranden för att skriva ett granskningsutlåtande. När granskningsutlåtandet är klart så skickar vi detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande.

Dialog och påverkan

Tack för alla yttranden och synpunkter.

Målbild

Kommunen har tagit fram en målbild för området, för att visa på hur området kan utvecklas. Målbilden är ett underlag i arbetet med detaljplanen.

Målen för området är till exempel att ta till vara på det gröna och ta hänsyn till den struktur, bebyggelse och terräng som finns. Det ska vara en levande del av Stenungsund. Äldreboendet i området ska vara en välkomnande mötesplats. Det ska vara olika typer av bostadshus som passar för både hyresrätter och bostadsrätter.

planområde

Tidplan

Den utformning som föreslås i målbilden ger möjlighet till flera olika aktörer, vilket gör att tidplanen för utbyggnaden kan se olika ut. Målet är att detaljplanen ska vara färdig och antagen under 2019. Äldreboendet kan vara på plats ca två till tre år efter det att detaljplanen är antagen. Bostäderna kan ta 6-8 år innan de är helt färdigutbyggda.

Tidplan för Hasselhöjden

Tidplan för Hasselhöjden. I målbilden i länken ovan beskrivs vad de olika hustyperna innebär (se sidan 13).

 Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Peter Nilson
0303-73 29 89
peter.nilsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-03