Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum

Del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden

planområde

Kartutsnitt över Stenungsund tätort med planområdet markerat med blå linje. Gula linjer är befintliga fastighetsgränser.

Samhällsbyggnad Exploatering har fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för äldreboende och bostäder i Hällebäck/Hasselhöjden, del av Kopper 2:1 med flera. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet i området Hasselhöjden. Totalt beräknas som minst 335 bostäder och 80 äldrebostäder kunna tillkomma.

Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till årsskiftet 2020/2021 och att planen sedan ska kunna antas av kommunfullmäktige. Ett planförslag har varit ute på granskning och efter inkomna synpunkter har planförslaget reviderats och en ny granskning genomförs därför.

planområde

Utsnitt från Illustrationskarta för föreslagen detaljplan med beskrivningar av olika tillkommande delar. Mörkgråa fält representerar befintliga byggnader och röda möjligt tillkommande byggnader.

Stenungsunds kommun har bedömt att detaljplanens genomförande vid en sammanvägning av konsekvenserna ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen är förenlig med Stenungsunds kommuns översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Stenungsund tätort samt tidigare redovisade politiska ställningstagande.

Hur långt har planen kommit?

Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett ändamål utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet till insyn och påverkan vid flera tillfällen.

Planarbetet har handlagts med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen (2010:900).

Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till årsskiftet 2020/2021 och att planen sedan ska kunna antas av kommunfullmäktige. Ett planförslag har varit ute på utställning/granskning och efter inkomna synpunkter har planförslaget reviderats och en ny utställning/granskning genomförs därför.

Planskede Granskning

Planförslaget och övriga handlingar kommer under granskningstiden finnas utställt i Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, samt på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Granskningstiden varar från och med 2020-10-16 till och med 2020-11-09.

Upplysningar om planförslaget lämnas av: Peter C Nilsson, Planarkitekt, Arkitekt MSA,
E-post: peter.nilsson@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 29 89.

Synpunkter på granskningshandlingarna ska skickas skriftligen senast den 9:e November 2020 till plan@stenungsund.se eller till Stenungsunds kommun, Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Exploatering, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Perspektiv över planområdet från luften och från norr. Befintliga byggnader som gråa volymer och möjligt tillkommande byggnader som vita volymer.

Handlingar

Nedan presenteras alla handlingar tillhörande planprocessen. Granskningshandlingar 2 är de senaste handlingarna och är det aktuella förslaget.

Granskningshandlingar 2 (2020-10-16 till 2020-11-16)

Granskningshandlingar 1 (2018-02-14 till 2018-03-14)

Samrådshandlingar (2016-09-08 till 2016-10-13)

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Peter C Nilsson
0303-73 29 89
peter.nilsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad