Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder, Kopper 2:13

Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för att kunna bygga ett flerbostadshus på Bergsvägen. Syftet är att starta planarbete för att pröva möjligheterna att uppföra ett nytt flerbostadshus och därmed komplettera flerbostadsområdet beläget norr om tillfartsväg Bergsvägen.

Fastigheten Kopper 2:13 ingår i detaljplan 161”Kopperområdet”med laga kraft 1992-07-03. Genomförandetiden har gått ut.

Byggnationen är tänkt att uppföras i en byggnad i form av punkthus med som mest åtta våningar. Avsikten är att skapa cirka 30 lägenheter med hyresrätt och tillhörande parkering.
Exploatör är Fejens bostäder.

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2019-11-29 till och med 2019-12-20

Kommunstyrelsen godkände 2020-08-24 samrådsredogörelsen samt granskningshandlingar och beslöt att skicka ut planförslaget på granskning.
Just nu pågår granskningen från och med 2020-09-04 till och med 2020-09-25.
Granskningshandlingarna finns i Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna finns också på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer.

Du kan lämna synpunkter på förslaget senast 25 september. Skicka dem till plan@stenungsund.se eller Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund. Du ska ha med namnteckning, namnförtydligande och postadress.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan
du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Planskede Granskning

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-31