Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan för bostäder, Kopper 2:13

Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för att kunna bygga ett flerbostadshus på Bergsvägen. Syftet är att starta planarbete för att pröva möjligheterna att uppföra ett nytt flerbostadshus och därmed komplettera flerbostadsområdet beläget norr om tillfartsväg Bergsvägen.

Fastigheten Kopper 2:13 ingår i detaljplan 161”Kopperområdet”med laga kraft 1992-07-03. Genomförandetiden har gått ut.

Byggnationen är tänkt att uppföras i en byggnad i form av punkthus med som mest åtta våningar. Avsikten är att skapa cirka 30 lägenheter med hyresrätt och tillhörande parkering.
Exploatör är Fejens bostäder.

Hur långt har planen kommit?
 

Just nu pågår Samråd för detaljplanen. Samrådstiden varar från och med 2019-11-29 till och med 2019-12-20. Du har nu möjlighet till insyn och påverkan. Lämna dina eventuella synpunkter till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast 20 december 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, Strandvägen 15 samt på kommunens hemsida. www.stenungsund.se/planer. Handlingarna finns också utställda i kommunhusets entré och på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Planskede Samråd

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-12-03