Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan inom del av Kopper 2:16 för Flerbostadshus

På uppdrag av Kommunstyrelse ska förvaltningen upprätta en ny detaljplan inom del av fastigheten Kopper 2:16. Syftet är att förtäta befintligt bostadsområde genom att uppföra ett flerbostadshus med upptill 8 våningar (ca 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. Fastigheten Kopper 2:16 ingår i detaljplan 161, Kopperområdet (genomförandetiden har gått ut). I den gällande detaljplanen är platsen för det föreslagna flerbostadshuset planerad som parkeringsyta för de befintliga flerbostadshusen väster om parkeringsytan.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanearbetet är i startläge och just nu pågår arbetet med att ta fram samrådshandlingar. Efter det att samrådshandlingar är klara och godkända av Kommunstyrelsen beräknas detaljplanen vara ute på samråd. I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på hemsidan.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-26