Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan inom del av Kopper 2:16 för Flerbostadshus

På uppdrag av Kommunstyrelse ska förvaltningen upprätta en ny detaljplan inom del av fastigheten Kopper 2:16. Syftet är att förtäta befintligt bostadsområde genom att uppföra ett flerbostadshus med upptill 8 våningar (ca 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. Fastigheten Kopper 2:16 ingår i detaljplan 161, Kopperområdet (genomförandetiden har gått ut). I den gällande detaljplanen är platsen för det föreslagna flerbostadshuset planerad som parkeringsyta för de befintliga flerbostadshusen väster om parkeringsytan.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2019-11-29 till och med 2019-12-20

Kommunstyrelsen godkände 2020-08-24 samrådsredogörelsen samt granskningshandlingar och beslöt att skicka ut planförslaget på granskning.
Just nu pågår granskningen från och med 2020-09-04 till och med 2020-09-25.
Granskningshandlingarna finns i Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna finns också på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer.

Du kan lämna synpunkter på förslaget senast 25 september. Skicka dem till plan@stenungsund.se eller Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund. Du ska ha med namnteckning, namnförtydligande och postadress.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan
du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Planskede Granskning

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-31