Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för att kunna bygga en skolan på detaljplaneområdet. Syftet är att starta planarbete för att pröva möjligheterna att bygga en ny skola. På sikt kommer idrottshallen att behöva ersättas och detaljplanen ska även möjliggöra till en fullskalehall. Behovet består till följd av en framtida tillväxt i området. 
I samband med den förslagna utbyggnaden av Jörlanda anges det i ÖP 06 att mark för skolutbyggnad bör reserveras söder om och i anslutning till Jörlandaskolan, för att tillgodose skolans behov.

Hur långt har planen kommit?

Just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar till samrådet. Efter att samrådshandlingar är klara och godkända av Kommunstyrelsen beräknas detaljplanen vara ute på på samråd. I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på hemsidan.

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-13