Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan. Syftet med planarbete är att pröva möjligheterna att bygga en ny skola. På sikt kommer idrottshallen att behöva ersättas och detaljplanen ska även möjliggöra till en fullskalehall. Behovet består till följd av en framtida tillväxt i området. 
I samband med den förslagna utbyggnaden av Jörlanda anges det i ÖP 06 att mark för skolutbyggnad bör reserveras söder om och i anslutning till Jörlandaskolan, för att tillgodose skolans behov.

Hur långt har planen kommit?

Kommunstyrelsen har 2020-08-24 godkänt samrådshanlingarna och just nu pågår samrådet.
Samrådstiden varar från och med 2020-09-03 till och med 2020-09-24
Samrådshandlingarna finns i Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna finns också på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer.

Du kan lämna synpunkter på förslaget senast 24 september. Skicka dem till plan@stenungsund.se eller Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund. Du ska ha med namnteckning, namnförtydligande och postadress.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan
du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Planskede Samråd

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Fabiana Tome
0303-73 25 66
Fabiana.tome@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-27