Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan Kyrkenorum 5:1 med flera, Bostäder och Service

På uppdrag av Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till detaljplan för Kyrkenorum 5:1 med flera,bostäder och service.
Hallernaområdet är utpekat i kommunens översiktsplan, ÖP 06, som Stenungsunds stora utbyggnadsområde för bostäder. Den fortsatta utbyggnaden av tätorten Stenungsund planeras till stor del att ske på Hallerna. Pågående detaljplanearbete har föregåtts av ett planprogram för Norra Hallerna, vilket godkändes i Samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-06 § 85.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för bostäder och service.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?


Utbyggnad av området sker i de östra delarna av programområdet. Detaljplanen är i startskede och just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Plansamordnare

Victorien Okouma
0303-73 20 25
victorien.okouma@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-13