Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan Kyrkenorum 5:1 med flera, Hallerna Förskola

På uppdrag av Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till detaljplan för Kyrkenorum 5:1 med flera, Hallerna Förskola.
Hallernaområdet är utpekat i kommunens översiktsplan, ÖP 06, som Stenungsunds stora utbyggnadsområde för bostäder. Den fortsatta utbyggnaden av tätorten Stenungsund planeras till stor del att ske på Hallerna. Pågående detaljplanearbete har föregåtts av ett planprogram för Norra Hallerna, vilket godkändes i Samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-06 § 85.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en ny förskola om 8 avdelningar för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-torp 1:27, inom programområdet för etapp 1 Norra Hallerna. Behovet uppstår till följd av den planerade ombyggnationen av Hallernaskolan till en F-6 skola.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen var ute på samråd och samrådstiden varade från och med 2018-10-10 till och med 2018-11-21. Kommunstyrelsen har i beslut 2019-03-18 § 78 godkänt samrådsredogörelsen. Just nu pågår arbetet med att ta fram granskningshandling. När granskningshandlingarna är klara och godkända av Kommunstyrelsen så skickar vi detaljplanen på granskning. Under granskningen kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Dialog och påverkan

Tack till er alla som har kommit in med yttrande.

Planskede Granskning

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-25