Stenungsunds kommunvapen

Program för Stenungsunds centrum

På uppdrag av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till planprogram för Stenungsunds centrum.

Syftet med programmet är att utgöra underlag för kommande detaljplaneläggning i området. Programförslaget innebär att Stenungsund ges förutsättningar att få ett centrum av stadskaraktär, där dagens parkeringsytor successivt kan bebyggas. Förslaget innebär ett centrum med gågator, grönska, varierad bebyggelse, nytt centralt beläget resecentrum, förbättrad och mer välutnyttjad kontakt med vattnet. Vidare föreslår programmet en bebyggelse med blandade funktioner såsom bostäder, verksamheter, kontor och handel för att skapa ett levande centrum.

Planprogramområdet är 23 hektar, varav 5,5 hektar vatten. Området innefattar en stor del av centrala Stenungsund och avgränsas i väster av vattnet och i öster av villaområdet vid Södra Vägen. I norr och söder avgränsas området av Strandvägen respektive Fregatten och gång- och cykelbron över järnvägen.

Programsamråd - Samrådstiden varar 2018-01-17 till och med 2018-02-18

Just nu pågår programsamråd för Stenungsunds centrum . Du har nu möjlighet till insyn och påverkan. Lämna dina eventuella synpunkter till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast 18 februari 2018. Programsamrådshandlingarna kommer finnas tillgängliga hos Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, Strandvägen 15 samt på kommunens hemsida. www.stenungsund.se/planer.

Handlingarna finns också utställda i kommunhusets entré och på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte i form av öppet hus har hållits på Kulturhuset Fregatten onsdag 31 januari kl. 17 - 20.30. Presentation av programförslaget har hållits kl. 17.00 och kl. 19.00. Övrig tid fanns tjänstepersoner och politiker tillgängliga för frågor och diskussioner.

foto programområde

Handlingar

Övriga handlingar

Programsamråd

Kontakt

Planarkitekt

Marcus Broman
0303-73 25 66
marcus.broman@stenungsund.se

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Victorien Okouma, 2018-02-06