Påverka en detaljplan

Du som blir berörd av en detaljplan kan framföra dina synpunkter vid olika tillfällen när vi arbetar med en detaljplan:

  • vid programsamrådet (i de fall vi gör ett program först)
  • vid samrådet
  • vid granskningen.

Läs mer om planprocessen

Lämna synpunkter tidigt

Du har störst möjlighet att påverka om du lämnar in synpunkter så tidigt som möjligt när vi tar fram en detaljplan, alltså under något av samråden. Det är bara efter samråden som stora ändringar kan göras.

Du måste ha lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen för att få överklaga detaljplanen.

Under Pågående detaljplaner kan du se vilka detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu.

Pågående detaljplaner

Kommunen ska samråda med:

  • berörda sakägare (en sakägare är till exempel de som bor eller äger en fastighet inom planområdet och grannar till planområdet)
  • bostadsrättshavare, hyresgäster och boende
  • länsstyrelsen
  • lantmäteriet
  • andra berörda kommuner
  • andra berörda myndigheter, sammanslutningar eller enskilda.

Hur lämnar jag synpunkter?

Kommunen informerar när det är dags för samråd genom att annonsera. Vi skickar även post till alla vi ska samråda med.

Ibland har vi informationsmöten under samrådstiden och informerar om planen. Då kan du också ställa frågor.

Synpunkterna ska skickas in skriftligt till kommunen via brev eller e-post.

Kommunen kommenterar alla synpunkter skriftligt i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande.  

Kontakt

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad