Stenungsunds kommunvapen
Vy över havet med Stenungsön och industrier

Ny översiktsplan

Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan för Stenungsunds kommun.

Samråd

Översiktsplanen har varit ute på samråd under våren 2018. Samrådets syfte är att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Vi har fått in synpunkter, från remissinstanser och privatpersoner, som vi nu sammanställer och arbetar vidare med. Resultatet av samrådet och vårt ställningstagande till framförda synpunkter kommer vi att redovisa i en samrådsredogörelse.

Planförslaget kommer att revideras för att sedan ställas ut. Då finns det åter igen möjligt att lämna synpunkter.

Samrådshandlingar

Översiktsplanen består av en förslagsdel, en hållbarhetsbedömning och en förutsättningsdel.

Del 1 innehåller bland annat:

  • användning av mark och vatten
  • fördjupningar för varje kommundel
  • bevarande 
  • förhållningssätt till riksintressen och allmänna intressen.

Del 2 innehåller bland annat:

  • en beskrivning/bedömning av konsekvenserna av att genomföra intentionerna i översiktsplanen.

Del 3 innehåller bland annat:

  • kommunens historiska utveckling 
  • Stenungsund idag utifrån olika ämnesområden
  • lagar, förordningar och andra styrdokument
  • förklaring av begrepp.

Mark- och vattenanvändning

Inledande dialog

Innan vi började arbeta med själva förslaget till ny översiktsplan hade vi under år 2016 åtta dialogmöten och en webbenkät. Tanken var att få in synpunkter från invånare, företagare och andra intresserade i ett tidigt skede.

Dialog kring ny översiktsplan

Blogg om arbetet med ny översiktsplan

För att du ska kunna följa arbetet med ny översiktsplan (ÖP) har vi en blogg där vi uppdaterar om vad som händer.

ÖP-bloggen

Frågor och svar om ny översiktsplan 

Klicka på plusen till höger för att öppna svaren.

Vad är en översiktsplan?
Tidplan för ny översiktsplan
Vem arbetar med ny översiktsplan?
Handlingsplan för ny översiktsplan

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-19