Byte av kommunal spillvattenledning sträckan Fråstorp - Bergegårdsvägen

Kommunen ska byta ut och dimensionera upp sin spillvattenledning på sträckan mellan Fråstorp och Bergegårdsvägen. Det är en förberedelse för att ta emot avloppsvatten från kommande utbyggnader av bostäder och verksamheter i den södra delen av Stenungsunds kommun.

Byte av spillvattenledning

Ledningen som ska bytas ligger öster om järnvägen (röd linje).

Aktuellt just nu

Ledningsarbetena färdigställdes under maj 2019. Efterarbeten såsom besiktningar av hus och vägar genomförs under juni.

Aktuell tidplan

Juli-augusti 2018 - Upphandling av entreprenör
September 2018 - Byggstart
Mars 2019 - Slutbesiktning och inkoppling av ledningar 

Vill du ha e-post när den här sidan uppdateras med ny information anger du din e-postadress nedan.

Hantera prenumeration

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Jenny Bjerke
0303-73 30 77
jenny.bjerke@stenungsund.se

Senast uppdaterad