Vy över Hällungen

Kommunalt VA - Svartehallen, Sågen och Huveröd

I områdena Svartehallen, Sågen och Huveröd ska det blir kommunalt vatten och avlopp. Fastigheter mellan reningsverket i Svenshögen och Svartehallen-Sågen kommer också att bli berörda.

Aktuellt just nu

2022-10-27

Några bilder från arbetet oktober 2022.

Placering för den nya pumpstationen. Det långa röret som sticker upp är en brunn innan pumpstationen. Röret kommer kapas

Djupa schakter

Inkoppling av servis till fastighet.

2022-09-20:

Preliminär tidplan för Etapp 2. Tiderna i tidplanen kan komma att ändras och vissa justeringar kan ske. Berörda fastighetsägare blir kontaktade separat.

Preliminär tidplan Etapp 2 Pdf, 1.2 MB.

2022-06-14

Infomöte till boende i etapp2, Svartehallen och Sågen. Pdf, 756.6 kB.

2022-01-26

Bilder över hur arbetet går under januari Pdf, 295.1 kB.

2021-12-29:

Nu är det dags för nästa etapp i projekt Svartehallen - Sågen.

Berört område för nästa etapp Pdf, 2 MB.

2021-10-08:

 • Ledningen längs stranden vid Hällungen är lagd.
 • Byggnation av Gång- och cykelvägen pågår.
 • Borrning sker för korsande ledningar under vägen.
 • Serviser anläggs fram till fastigheter.

Kommande arbeten är installation av tryckstegringsstation för vattendistribution och byggnation av avloppspumpstation.

Bilder över hur arbetet går just nu Pdf, 825.2 kB.

2021-05-07:

Det pågår full aktivitet i området!

Vi är i slutfasen för återställningen vid badplatsen och gångvägen är också snart klar. Nu pågår schaktning vid bäckravinen och första sträckan från ÅVS söderut.

Bilder över arbetet - maj 2021 Pdf, 3.4 MB.

2021-04-01:

Första VA-rören läggs nu på plats utefter gångvägen till badstranden.

2021-03-29:


Just nu pågår arbeten vid gångvägen mellan parkeringen och badplatsen där så kallade gabioner anläggs. Detta är ett förberedande arbete för att sen kunna lägga vatten- och avloppsrören.


Ett arbete med att svetsa ihop rör pågår också, dessa läggs sedan vid sidan av gångvägen.

I början av vecka 13 kommer en arkeologisk utredning att starta, den berör område från återvinningsstationen fram till fastigheten vid Hällungen.

2020-02-01:

Byggstart för sjösträckan är satt till den 8 februari. Markarbetena för sträckan kommer att pågå fram till och med december 2021.

För området Svartehallen och Sågen kommer fortsatt projektering och planering inför byggstart pågå under våren sommaren 2021. Beräknad byggstart är oktober 2021.

2020-10-20

Teknikval och ledningssträckningen är nu klar för hela sträckan i projektet, det vill säga från reningsverket i norr och till områdena Svartehallen och Sågen. Det kommer bli ett så kallat LTA-system (lättrycksavlopp) för hela sträckan.

Ledningssträckningen

Ledningssträckningen har delats upp i fem dokument varav dokument 1 börjar längts norrut, vid fotbollsplanerna.

Ledningssträckning 1 Pdf, 3.8 MB.

Ledningssträckning 2 Pdf, 4.4 MB.

Ledningssträckning 3 Pdf, 6.8 MB.

Ledningssträckning 4 Pdf, 7.1 MB.

Ledningssträckning 5 (Svartehallen-Sågen) Pdf, 1.9 MB.

Lättrycksavlopp

Information om lättrycksavlopp (LTA) Pdf, 593.6 kB.

Kommande arbeten i projektet är bland annat geoteknik, överenskommelse om ledningsrätter, marktillstånd, yttrande från Bohusläns museum och TRV.

Augusti - september 2020

 • Fastighetsbesiktningar
 • Markundersökningar
 • Fortsatt myndighetskontakt

I samband med projekteringen kommer det att genomföras en så kallad drönarflygning. Drönarflygning sker under vecka 15 – 17 vid klart väder. Och beräknas ta ca 2 arbetsdagar.

Man kommer flyga över området med en drönare för att ta bilder på marken och dess marknivåer. Identifiering av personer eller fordon kommer inte vara ske eller vara möjlig. Personalen som kommer utföra arbetet kommer att vara klädda med orangea PEAB-jackor samt ha legitimation med sig som visar att dom arbetar på PEAB.

Juni 2020

 • Förslag på ledningssträckan presenteras för vägförening, Svartehallen/Sågen.
 • Resultat av artinventering
 • Marktillstånd
 • Lantmäteriförrättningar kan påbörjas
 • Fortsatt myndighetskontakt

2020-03-27

Under hösten 2019 pågick utvärderingsarbete. Vi fick många intresserade företag som skickade in anbud, vilket vi är mycket tacksamma för. Arbetet med utvärderingen tog därför längre tid än vi hade beräknat.

Det blev PEAB anläggning AB som fick uppdraget av kommunen att projektera och anlägga VA och gång- och cykelväg.

2018-08-21

Frågor och svar finns nu sammanställda från mötet med markägare 18-19 juni.

2018-06-21

Förslag på ledningssträckan finns nu och ett första möte med markägare hölls den 18 och 19 juni för att få deras synpunkter på ledningsdragningen.

Förslag på sträckning av cykelbanan

Karta över berört område Pdf, 340.6 kB.

Under mötet kom det upp en del frågor. Svaren på dessa frågor kommer att presenteras här på hemsidan efter semestrarna

Informationsmöte för boende kommer att ske under hösten 2018.

Under hösten kommer en projektör ta fram bygghandlingar. Dialog med berörda myndigheter kommer också att påbörjas.

Det är mycket prioriterat att minska belastningen av gödningsämnen till sjön Stora Hällungen. Stora Hällungen är kommunens dricksvattentäkt. Flera fastigheter nära Hällungen och Hällungens avrinningsområden belastar idag vattentäkten. Kommunen har en antagen VA-saneringsplan där åtgärden ingår.

Enligt planeringen ska vi lägga ner ledningsrör längs med landsväg 660 från reningsverket i Svenshögen, förbi Huveröd och vidare upp till området Svartehallen/Sågen. Fastigheter som ligger efter ledningssträckan kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp, om de ingår i vårt verksamhetsområde. Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt område där vi som kommun är skyldiga att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Exakt läge för ledningarna är ännu inte bestämt. Projektering av detta kommer att pågå under 2020. I samband med detta kommer kommunen också att projektera för en cykelbana mellan Svenshögens fotbollsplan och badplats. Den exakta dragningen av cykelbanan är ännu inte satt.

Karta kommunalt VA Svartehallen/Sågen

För ett mer effektivt arbete kommer hela projektet att delas upp i två delar, sträcka A och Sträcka B. Sträckorna kommer att projekteras parallellt men byggnation och inväntan av myndighetsbeslut gör att det blir den mest tidsoptimerade lösningen för hela projektet.

Sträcka A: Svenshögen till Svartehallen/Sågen

Projektering, sträcka A: mars - dec 2020 (eventuellt förlängning på grund av att vi kan behöva invänta myndighetsbeslut).

Påbörja byggnation:  februari 2021 och beräknas pågå under hela 2021.

Sträcka B: Inom Svartehallen och Sågen

Projektering, sträcka B: mars-september 2020 (eventuellt förlängning på grund av att vi kan behöva invänta myndighetsbeslut).

Påbörja byggnation:  okt 2021 och beräknas pågå under perioden okt 2021- okt 2022.

Kommande arbete

Oktober - november 2020

 • Fastighetsbesiktningar
 • Geotekniska undersökningar
 • Fortsatt myndighetskontakt
 • Ledningsrätter och marktillstånd utefter sjön
 • Platsbesök hos fastighetsägare utefter sjön

November - december 2020

 • Fortsatt myndighetskontakt
 • Ledningsrätter och marktillstånd utefter sjön
 • Platsbesök hos fastighetsägare utefter sjön

Januari - februari 2021

 • Ledningsrätter och marktillstånd inom gemensamhetsanläggningen
 • Förberedande arbete med föreningen om kommande arbeten
 • Informationsmöte för boende utefter sjön om kommande byggnation

Prenumerera på uppdateringar som görs på den här sidan

Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera.

Vi sparar personuppgifterna (din e-postadress) för att kunna göra utskick om projektet. Den rättsliga grunden för kommunens behandling är allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR. Uppgifterna sparas tills projektet är helt avslutat eller tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" här nedan och fylla i din e-postadress.

Så hanterar kommunen dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Hantera prenumeration

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Anna-Maria Samuelsson
0303-73 26 08
anna-maria.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad