Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-03-26 14.31

Granskning för Hallerna Högstadiet.

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Sektor Samhällsbyggnad låtit upprätta ett förslag till ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. Syftet med planen är att pröva möjligheten för en ny högstadieskola för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. Utbyggnaden av området sker längs Hallernaleden och tillfartsvägen ska ske på denna väg till och från den nya högstadieskolan. Ändringen av detaljplanen för Hallerna etapp II är i enlighet med ÖP 06.

Granskningstiden varar from 2020-04-01 tom 2020-04-22

Det är av störst vikt att Ni som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter underrättar alla hyresgäster respektive bostadsrättshavare om denna underrättelse.
Om er fastighet övergått till ny ägare ombeds ni förmedla denna underrättelse.

Granskningshandlingar finns i Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna finns också på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer.

Du kan lämna synpunkter på förslaget. De ska vara inne senast 22 april. Skicka dem till plan@stenungsund.se eller Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund. Du ska ha med namnteckning, namnförtydligande och postadress.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan
du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Kontakt

Upplysningar lämnas främst av planarkitekt
Johan Hellborg
Tel. 0303-73 29 89
E-post: johan.hellborg@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-03-26