Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Kungörelse inför utställning, Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl.

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Sektor Samhällsbyggnad låtit upprätta förslag till detaljplan gällande industri, kontor och lager för fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Detaljplanen ska tas fram genom så kallat normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10.

Planområdet är lokaliserat cirka 4 km öster om Stenungsunds centrum och ligger vid norra infarten till Stenungsund där vägarna E6 och Ucklumsvägen möts.

Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av ett till största delen obebyggt skogsområde till industrimark. Delar av planområdet är i gällande översiktsplan för Stenungsunds kommun (ÖP06) utpekat som närrekreationsområde för Stenungsunds tätort. Förutsättningarna att omvandla detta område till industrimark har utretts i planarbetet. Friluftsområdet Furufjälls värdekärna ligger söder om det föreslagna industriområdet. Planförslaget bedöms inte ha betydande negativ påverkan på friluftsområdet.

Utställningstiden varar från och med 2020-06-04 till och med 2020-07-03.

Utställningshandlingarna kommer finnas i Stenungsunds kommunhusentré, Strandvägen 15 och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på kommunens hemsida. www.stenungsund.se/planer.

Kontakt
Upplysningar lämnas främst av planarkitekt
Anders Dahlgren
Tel. 0303-73 29 08
E-post: anders.dahlgren@stenungsund.se

Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se 3 juli 2020. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Den som inte senast under utställningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan
förlora
rätten att överklaga beslut att anta planen.

Senast uppdaterad