Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-02-21 15.19

Ny granskning för detaljplan Jörlanda Berg 1:66

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Samhällsbyggnad Plan låtit upprätta förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 1:66 m.fl. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör riksintresse.

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om väg E6 och söder om väg 650 (gamla E6).

Granskningstiden varar 2020-02-21 till och med 2020-03-13

Granskningshandlingarna finns i Stenungsunds kommunhusentré, Strandvägen 15 och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna finns även tillängliga på kommunens hemsida. www.stenungsund.se/planer.
Upplysningar lämnas av planarkitekt Anders Hulterström

Tel. 0303-73 29 15
E-post: anders.hulterstrom@stenungsund.se

Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast 13 mars 2020.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Senast uppdaterad 2020-02-25