Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-02-21 12.27

Utställning för Stenungsunds översiktsplan 2020

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. Dess aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. Stenungsunds Kommuns gällande Översiktsplan antogs 2009. Översiktsplanen har flera funktioner bland annat att utgöra ett strategiskt, tungt vägande dokument som visar kommunens samlade, långsiktig utveckling genom att beskriva såväl var som hur kommunen kan utvecklas sett ur ett hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Planen ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden.

Beredningen miljö och fysisk planering har på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat fram förslag till ny översiktsplan 2020. Förslag till översiktsplanen skickas ut på utställning.

Utställningstiden varar från och med 2020-02-24 till och med 2020-04-24.

Utställningshandlingarna visas i Stenungsunds kommunhus entré, Strandvägen 15 och på Kulturhuset Fregatten, Fregatten 2. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer

Upplysningar lämnas främst av Översiktsplanerare Birgitta Wall, tel. 0303-73 82 59
E-post: birgitta.wall@stenungsund.se

Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast 24 april 2020.

**Ett kommunalt beslut om att anta en översiktsplan kan inte överklagas innehållsmässigt. Det beror på att en översiktsplan inte är bindande, utan bara anger kommunens politiska viljeinriktning.

Senast uppdaterad 2020-02-21