Stenungsunds kommunvapen

Medborgarundersökning 2018

Vad tycker du som medborgare om Stenungsunds kommun? Under september och oktober genomför kommunen en medborgarundersökning.

Medborgarundersökningen gör av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Stenungsunds kommun.

Undersökningen genomförs som en urvalsundersökning där 1200 personer i kommunen i åldrarna 18-84 år inbjuds till att besvara undersökningen. Undersökningen går att besvara via webben eller i pappersformat.

I slutet av augusti skickas information samt inlogg till webbenkäten ut till dig som ingår i urvalet av personer som erbjuds svara på enkäten. Pappersenkäten skickas ut i början av september.

Medborgarundersökningen

Enkäten består av 86 frågor och är uppdelade i tre delar:

Del A Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på

Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheterm bostäder och trygghet.

Del B Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?

Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.

Del C Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Frågorna handlar bland annat om vilja möjligheter man har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man för dem.

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-08-14