Stenungsunds kommunvapen

Diarium och arkiv

Information om diariet på webben

Stenungsunds kommun är mitt i ett arbete med att byta diariehanteringssystem. Under en tid framöver kommer vi därför att ha två diarium på webben som kommer att användas parallellt. Under hösten kommer det gamla diariet att fasas ut.

Samtliga pågående ärenden flyttas från vårt gamla till vårt nya system, vilket gör att de får ett nytt diarienummer.

Hur kan du använda diariet?

Kommunstyrelsens diarieförda handlingar publiceras på kommunens hemsida. Diariet är ett register över allmänna handlingar som finns hos kommunen. I diariet finns det mesta av kommunikationen som sker mellan kommunen, invånarna och myndigheter med mera.

Sök i kommunstyrelsens diarium

Postlista

Personuppgifter

Personuppgifter i diariet kan vara skyddade antingen med stöd av dataskyddsförordningen (SFS 1998:204) eller med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Om en handling är skyddad med stöd av dataskyddsförordningen så publiceras den inte på hemsidan men du kan få ta del av innehållet genom att kontakta registrator. En handling som är skyddad med stöd av offentlighets- och sekretesslagen prövas alltid innan den kan lämnas ut.

Så här arbetar Stenungsunds kommun med personuppgifter

Pressinformation

Kommunens version av ärende- och dokumenthanteringssystem följer den rekommendation som Statskontoret har utarbetat och visar inte hela ärendevyn utan bara ett enskilt ärende.

Postlistan utgör en förteckning över inkomna eller upprättade ärenden för en längre tidsperiod. Under Övrig post finns den post som registreras men inte diarieförs. För att få ta del av denna - kontakta registrator.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12