Stenungsunds kommunvapen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande instans och ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs.

Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarsområden enligt följande:

 1. Ansvara för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och att återrapportering sker till kommunfullmäktige.
 2. Bistå fullmäktige i utrednings- och utvärderingsarbetet.
 3. Bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. Yttrandet inkluderar laglighetsprövning och finansiering. Det åligger kommunstyrelsen att bereda och yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar som framgår av kommunallagens 5 kap §§ 29 — 32, till exempel: a) Fullmäktige får förrätta val utan beredning. b) Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som förtroendevald behöver inte beredas. c) Det år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. d) Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. e) Fullmäktige får återkalla uppdrag från förtroendevald som vägrats ansvarsfrihet. f) Fullmäktige får avgöra ett brådskande ärende som inte har beretts om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.
 4. Upprätta mål för de olika verksamheterna och ansvara för uppföljningen av dessa.
 5. Ansvara för budgetprocessen enligt direktiv från kommunfullmäktige.
 6. Ansvara för samarbete med andra parter och organisationer i regionen enligt beslut i kommunfullmäktige.
 7. Ansvara för att verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt genomförs enligt den av kommunfullmäktige antagna budgeten.
 8. Ansvara för att tjänstemannaorganisationen, för att bedriva den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten, är optimal.
 9. Ansvara för att en helhetssyn genomsyrar alla verksamheter och utskott.
 10. Ansvara för att samordna utskottens arbete.
 11. Företräda kommunen som arbetsgivare och är personalorgan.
 12. Ansvara för arbetsgivarfrågorna i kommunen.
 13. Utveckla styrning och uppföljning av verksamheterna.
 14. Följa verksamheterna i de kommunala bolagen.
 15. I enlighet med kommunfullmäktiges intentioner svara för den interna och externa informationen.
 16. Ansvara för kommunens fasta och lösa egendom.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsen sammanträder cirka en gång i månaden, sammanträdena är öppna för allmänheten.

Länk till kommunstyrelsens sammanträdestider

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens består av 15 ordinarie ledamöter och 10 ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt - kommunstyrelsens presidium

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Kommunstyrelsens ordförande

Bo Pettersson (S)
Tfn: 0303-73 83 47
bo.pettersson@stenungsund.se

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Agneta Pettersson Bell (ST)
agneta.petterssonbell@stenungsund.se

Oppositionsråd

Maria Renfors (M)
maria.renfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-03