Stenungsunds kommunvapen

Revision

Kommun har fem förtroendevalda revisorer vilka väljs av Kommunfullmäktige på fyra år.

Revisionen är ett demokratiskt instrument för att granska, utvärdera och främja effektivitet och kontrollera den kommunala verksamheten enligt god revisionssed.

Med god revisionssed menas ett allmänt vedertaget sätt att bedriva revisionsarbete och bedöma en verksamhet. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder bland kompetenta och kunniga förtroendevalda revisorer och sakkunniga. Med sed avses sådant som inte är reglerat i lag, förordningar, föreskrifter eller fastställt av myndigheter.

För revisorerna gäller bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisionen genomför fortlöpande granskningar av den kommunala verksamheten.

Revisionens reglementePDF

Granskningsrapporter

Ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hans Gillenius (L)
hans.gillenius@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-23