Stenungsunds kommunvapen

Partistöd

I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Stenungsunds kommun gäller följande.

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 20% av budgeterat belopp per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 80% av budgeterat belopp per mandat och år.

Partistödet budgeteras till att motsvara 45% av prisbasbeloppet fastställt 1 juli året före budgetåret, multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Partistöd utbetalas till den lokala partiorganisationen, lokalföreningen.

För 2018 är prisbasbeloppet 44.800 kronor utgångspunkt, vilket innebär att grundbeloppet är 20 664 kronor per parti totalt 165 312 kronor och mandatstödet är 16 128 kronor per mandat totalt 661 248 kronor. 


Parti

Mandat

Partistöd 2018

Partistöd 2017

Partistöd 2016

Partistöd 2015

Partistöd 2014

S

13

230 328

227 757

228 786

228 272

226 272

M

12

214 200

211 809

212 766

212 288

210 428

KD

2

52 920

52 329

52 566

52 448

51 988

L

3

69 048

68 277

68 586

68 432

99.520

V

2

52 920

52 329

52 566

52 448

51 988

C

2

52 920

52 329

52 566

52 448

67 832

MP

3

69 048

68 277

68 586

68 432

67 832

SD

4*

69 048

84 225

84 606

84 416

36 144

Sa

41

810 432

817 335

821 025

819 184

812 004

 

* SD har en tom stol och får partistöd för tre mandat. 

Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Stenungsunds kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

Det är en förutsättning för utbetalning av partistöd att partiet är en juridisk person, att partiet antagit stadgar och har en konstituerad styrelse.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 6 månader efter det att representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg framtaget av partiets revisor. Redovisningen ska vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Om handlingarna inte inkommer ska även det förskottsvis utbetalda stödet återkrävas.

6 § Avvecklingsbidrag

Ett särskilt avvecklingsbidrag ska utgå till partier som efter allmänna val lämnat kommunfullmäktige. Bidraget ska utgå med maximalt 3000 kronor per parti under första året efter utträdet, för styrkta kostnader för lokalhyror eller personal. Beloppet utbetalas när kostnaden styrkts.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-12