Stenungsunds kommunvapen

Inriktningsmål

Inriktningsmålen är övergripande mål med fokus på effekt för brukaren.
Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen framgår av verksamhetsplanen. Där framgår också vilka indikatorer som kopplats till respektive inriktningsmål.

Nedan följer samtliga inriktningsmål uppdelade på de två avgörande inriktningarna.

Attraktivt och välkomnande

 1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
  Stenungsund ska ha en attraktiv och kreativ skola där fler klarar kunskapsmålen i grundskolan och därmed får behörighet till gymnasiet.

  Stenungsunds kommun hade 2018 en högre andel behöriga till gymnasiet jämfört med riket. Andelen var 85,4% (2017 81,4%) att jämföras med genomsnittet för riket som var 81,9% (2017 79,4%). Vårterminen 2018 fick 77% av eleverna i årskurs 9 godkänt i alla ämnen, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med året innan. Ambitionen är en fortsatt positiv utveckling för dessa två områden.

  När det gäller resultaten på nationella proven i årskurs 3 är Stenungsunds kommun bland de 25% bästa i landet 75 % (2017 77%). Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen är högre än för riket som helhet, 80,2% (2017 82,5%) jämfört med rikets 75% (2017 75,9%). I likhet med riket i övrigt är trenden nedåtgående vilket kommunen arbetar för att bryta.

  Andelen elever i grundskolan som upplever trivsel och trygghet i skolan ligger i nivå eller något under genomsnittet för samtliga kommuner i Göteborgsregionen, 81%. Ambitionen är att öka denna andel. Från 2019 mäts andelen vårdnadshavare som upplever att förskolan är rolig, trygg och lärorik. Mätningen bygger på GR:s föräldraenkät.

 2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
  Ungdomar bosatta i Stenungsund tar i högre utsträckning gymnasieexamen inom fyra år jämfört med genomsnittet i riket. Andelen är 75,3% (2017 72%), vilket kan jämföras med snittet för riket, 71,8% (2017 71,7%). Nösnäsgymnasiet har under de senaste tre åren uppvisat en positiv trend med ökande andel elever som tar examen inom 4 år. Andelen här är 74,1% (2017 69,6%) jämfört med rikets 65,3% (2017 64,1%). Gymnasieskolan arbetar för att bibehålla och stärka denna positiva utveckling.

 3. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.
  Stenungsund ska vara en attraktiv kommun att driva företag i. Kommunens ambition är att skapa goda förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet. Målet är att fler företag ska uppfatta servicen i kommunens myndighetsutövning som positiv och att företagsklimatet för att starta och driva företag i Stenungsunds kommun utvecklas.
  Av landets 290 kommuner ligger Stenungsund på plats 83 när det gäller servicen i kommunens myndighetsutövning mot enskild och på plats 77 när det gäller företagsklimat.

 4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en femårsperiod.
  De senaste fyra åren har bostadsbeståndet ökat med cirka 100 bostäder varje år. De kommande två åren förväntas slutbesked till ett stort antal bostäder såsom Solgårdsterassen, Kvarnhöjden, Nyborgsvägen och Getskär. Det tillsammans med kommunens ambition att öka antalet färdiga detaljplaner, sett över en femårsperiod, kommer förhoppningsvis innebära att målet uppnås.

 5. Andel barn och unga som tar del av kultur och fritidsverksamheten ska öka.
  Kulturskolan och Idrottsskolan är viktiga verksamheter för barns och ungas kreativitet och rörelse. Antalet barn och unga som tar del av verksamheterna ska därför öka.
  År 2018 var 306 barn inskrivna i Kulturskolan, vilket är oförändrat antal jämfört med 2017. Från 2019 mäts andelen barn som tar del av Idrottsskolans verksamhet.

 6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.
  Den attraktiva och hälsosamma arbetsplatsen/arbetsgivaren mäts genom bland annat minskad sjukfrånvaro, ökad andel anställda i kommunen som har heltid och minskad andel anställda som har en sysselsättningsgrad under 70%.

  Sjukfrånvaron har minskat från 7% till 6,7%, andelen anställda med heltid har ökat från 69,3% till 72,9% och andelen an-ställda med sysselsättningsgrad under 70% har minskat från 6,6% till 6,1%. Ambition-en är att fortsätta denna positiva utveckling.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

 1. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
  Målet anses uppfyllt när energiförbrukningen i kommunens anläggningar minskar och det gör även utläckaget av producerat dricksvatten i dricksvattenledningarna, inläckaget av vatten i spillvattenledningarna och volymen på bräddningar på ledningsnät, pumpstationer och verk. Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar och den insamlade mängden förpackningar och returpapper ökar. Trenden har de senaste åren varit positiv inom samtliga områden och målsättningen är att den utvecklingen ska fortsätta.

 2. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande
  Den upplevda tryggheten hos de äldre ska öka. Hemtjänsten ska ha en personalkontinuitet som innebär att antalet personal en hemtjänstmottagare möter under en 14-dagarsperiod blir färre. Medelvärdet för riket är 15 personer och för Stenungsunds del, 17 personer. Stenungsund har legat på denna nivå de senaste åren men i slutet av 2018 kunde en positiv förändring skönjas.

  Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats ska minska. Stenungsund har haft en positiv utveckling, från 84 dagar 2017 till 53 dagar 2018. Den siffran är i paritet med medelvärdet för riket. Antalet fallskador (personer som vårdats på sjukhus) bland personer 80+ ska minska. 2017 var det 52 personer/1000 invånare i Stenungsund, att jämföra med rikets 57 personer/1000 invånare.

 3. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka.
  Målet anses uppnått när antalet invånare, 16-84 år, med bra självskattat hälsotillstånd ökar och när självskattad bra hälsa för barn och unga 12-16 år ökar. Målet är i linje med regeringens och Västra Götalandsregionens ambitioner att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor. Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser och samverkan tvärsektoriellt.

 4. Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka.
  Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och välkomnande kommun med hög social hållbarhet som inkluderar alla. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv, antalet personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) ska därför öka och det ska också andelen elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen, av nybörjare två år tidigare.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-01-21