Lagstiftning

I juli 2001 infördes en ny paragraf i plan -och bygglagen, kapitel 17, paragraf 21a. Detta innebär att så kallade enkelt avhjälpta hinder ska tas bort i publika lokaler och på allmänna platser.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Enkelt avhjälpta hinder är sådana hinder som med hänsyn till nyttan, kostnaden och förutsättningarna på platsen är enkla att ta bort. Det kan exempelvis handla om att avfasa trottoarkanter, ta bort trösklar eller kontrastmarkera trappavsatser. Fler exempel på enkelt avhjälpta hinder finns i Boverkets författningssamling.

Boverkets författningssamling Länk till annan webbplats.

Vad är en publik lokal?

En publik lokal kännetecknas av att den används av allmänheten. Receptioner, och andra lokaler som riktar sig till allmänheten hos exempelvis kommunen, är alltid publika. Samma sak gäller till exempel de flesta restauranter, biografer, kiosker och affärslokaler. Rena arbetslokaler är inte publika.

Vad är en allmän plats?

I plan- och bygglagen finns inte någon definition av vad som är en allmän plats utan det ges bara exempel. Bland annat nämns att gator, vägar, torg och parker är allmänna platser. Kännetecknande är att platserna är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov.

Senast uppdaterad