Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-06-05 18.50

Broförbindelse

Den nya förbindelsens sträckning mellan Djurnäs och E6

Stor lönsamhet i ny bro mellan Orust och fastlandet

En samhällsekonomisk analys av en bro mellan Orust och fastlandet/E6, belägen norr om Svanesund, visar att värdet av att bygga förbindelsen är cirka sex gånger större än kostnaderna för att göra det.

Det är de tre STO-kommunerna tillsammans, Stenungsund, Tjörn och Orust, som beställt och bekostat analysen tillsammans med Västra Götalandsregionen. En samhällsekonomisk analys* gör en värdering av samtliga viktiga samhällsekonomiska effekter av en tänkt åtgärd – i detta fall en bro – och jämför den med nuläget. Ett värde över 0 är en lönsam investering.

- När man jämför med de projekt som redan finns på Trafikverkets lista hamnar det här värdet i den absoluta toppen på lönsamma investeringar. Det normala är snarare ett värde mellan 1 och 2 gånger, säger Stehn Svalgård Jarcem på konsultfirman WSP, som gjort analysen.

Presentation av analysen

Analysen presenterades under måndagskvällen (i Skärhamn) för de tre kommunerna och näringslivet, som sedan 2013 samarbetat för en bättre infrastruktur i området genom "Det Nordvästsvenska Initiativet".

- Resultatet är oerhört positivt. Vi har i många år hävdat vikten av en fastlandsförbindelse mot E6. Analysen är första steget mot framtiden. När den nu visar på så hög lönsamhet öppnas verkligen nya möjligheter för gemensam utveckling i alla STO-kommunerna, säger Kerstin Gadde, kommunalråd på Orust.

Hon får medhåll av sina kolleger i grannkommunerna.

- Den norra delen av Stenungsund skulle kunna utvecklas mer samtidigt som trafiksituationen i hela kommunen skulle bli så mycket bättre med två alternativa körvägar mot öarna. Det skulle öka trafiksäkerheten och även bidra till en bättre kollektivtrafik i området, säger Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsund.                                                 

- Det är väldigt positivt att vi nu fått det bekräftat att denna investering är samhällsekonomiskt lönsam. Det kommer avlasta Tjörnbron och underlätta för både Tjörn- och Orustpendlare, säger Martin Johansen, kommunalråd på Tjörn.

Positiva effekter

Enligt analysen skulle till exempel antalet fordon på Tjörnbron per dygn minskas med 4000 till antalet. Förutom de mätbara effekterna, pekar analysen också på positiva effekter för kollektivtrafiken, boendemiljön och näringslivet.

- Hogia har i dag 550 medarbetare i Stenungsund. Vi växer med i genomsnitt 25 personer per år. För att vi ska kunna växa i den takt vi önskar, måste det vara attraktivt att bo här och lätt att förflytta sig. Infrastrukturfrågan är ytterst angelägen, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och VD.

- Analysen är ett viktigt steg mot en lösning av infrastrukturfrågan i regionen. Det är starkt att se hur samarbetet mellan kommuner, politiker och näringsliv gör skillnad för oss inom STO-regionen, säger Henric Carlsson, VD Conscriptor, Orust.

"Det Nordvästsvenska initiativet" driver tre stora infrastrukturområden – en bro mellan Orust och fastlandet, fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan till dubbelspår och förbättring av hela väg 160.

*De mätbara effekterna på transportsystemet har i denna analys beräknats med hjälp av Trafikverkets beräkningsverktyg Sampers- /Samkalk. Man har till exempel tagit hänsyn till trafikolyckor, restidsvinster, fordonsslitage, drift- och underhållskostnader, koldioxidutsläpp samt skatteeffekter.

Kontakt

Näringsliv

Medborgarservice
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-05