Stenungsunds kommunvapen

Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av Lotterilagen.

Vem får ordna lotteri?

För att ordna lotteri krävs så kallad "behörighet". Behörig är:

  • ideell förening som varit verksam minst 2 år,
  • med syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom Sverige,
  • som är en juridisk person,
  • öppen för alla

Krävs det tillstånd?

Vissa lotterier kan du ordna utan särskilt tillstånd, för andra lotterier krävs tillstånd. Det beror på hur stort lotteriet är. 

En ideell förening som är behörig behöver inte ansöka om tillstånd vid mindre lotterier i samband med aktiviteter eller sammankomster. Detta kallas ibland § 19-lotteri. Lottpriset får vara högst fem kronor och lotterna får bara säljas på platsen för aktiviteten eller sammankomsten. Den sammanlagda vinsten får uppgå till maximalt 1/6 prisbasbelopp.

Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 20 basbelopp över en treårsperiod, så måste föreningen ansöka om ett tillstånd. Detta kallas § 17-lotteri.

Ska din förening ordna ett stort lotteri med insatsbelopp högre än 20 basbelopp ska föreningen också söka tillstånd. Det kallas § 16-lotteri. Du behöver också söka tillstånd om lotteriförsäljningen sker med hjälp av serviceföretag från en fast försäljningsplats.

Mer information om detta finns på lotteriinspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var söker man tillstånd?

För lotterier inom Stenungsunds kommun söker du tillstånd hos kansliet - kommunhuset. Ansökan görs på särskilda blanketter. När man får sitt tillstånd måste man betala en tillståndsavgift.

Om lotteriet säljs inom två eller flera kommuner inom länet är Länsstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet. Vid rikslotterier är Lotteriinspektionen i Strängnäs tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Avgift - lotteritillstånd inom Stenungsunds kommun

Enstaka lotteri - 300 kr per tillfälle - bankgiro 430-7203 - ange "lotteritillstånd och föreningens namn"
Registrering för 3 år - 300 kr - bankgiro - 430-7203 ange "lotteritillstånd och föreningens namn"
KF § 26, 1998-12-19

Registrering

Att bli registrerad innebär att man får ett lotteritillstånd som räcker i tre år. Enda begränsningen är att omsättningen på tre år får vara max cirka 800 000 kr.

Tillvägagångssätt vid ansökan om registrering/tillstånd

Till kommunen skickas/lämnas följande handlingar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Stadgar
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • Protokollsutdrag från styrelsemöte med beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare  
  • Vinstplan och ekonomisk plan för lotteriet
  • Förslag till lotterikontrollant

Blanketterna tillhandahålls av medborgarservice, telefon 0303-73 00 00.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-13