Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsund - en av Sveriges mest inkluderade kommuner

Stenungsunds kommun hamnar på plats 5 när tidningen ”Dagens Samhälle” listar de mest inkluderade storstadskommunerna.

- Det är givetvis glädjande att vi får en så hög placering. Men vi kan inte luta oss tillbaka, mycket jobb återstår att göra. Flera parametrar är av socioekonomisk karaktär och där är det viktigt att kommunen kan erbjuda praktikplatser och även identifiera sådana i samverkan med det privata näringslivet. Det gäller att skapa förutsättningar för att få fotfäste på arbetsmarknaden, säger Agneta Petterson Bell, förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Välfördsutskottet.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål som tillsammans utgör ”Agenda 2030”. Avsikten är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Tre av de sjutton målen behandlar fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. Dagens Samhälle har samlat dessa mål i kategorin ”Inkluderande samhällen” och jämfört hur väl Sveriges kommuner lever upp till de tre målen.

- Vi måste också hålla uppe takten med att ha en bra undervisning i svenska som andraspråk (SVA). Inom social hållbarhet är Stenungsund bra på förebyggande arbete,bland annat med det fina jobb som familjecentralen gör med öppen förskola, föräldrautbildning och samverkan mellan BVC, socialtjänst och mödravårdscentral. Detta lönar sig både mänskligt och samhällsekonomisk och ger ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Agneta Pettersson Bell.

Så här gjordes rankningen

Dagens Samhälle har i denna undersökning rangordnat Sveriges kommuner utifrån tre av de globala målen. Målen är ”Minskad fattigdom”, ”Minskad ojämlikhet” och ”Fredliga och inkluderande samhällen”.

Nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och har bearbetats av Dagens Samhälle.

Dessa är de tolv nyckeltalen:

  • Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll + förändring av dessa siffror
  • Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd + historisk förändring
  • Inkomstspridning + förändring.
  • Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare + förändring
  • Invånare som avstår från att gå ut ensamma
  • Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
  • Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet
  • Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag

Artikel om "Inkluderande samhälle i Dagens Samhälle Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad