Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Visselblåsarfunktion i Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun har tagit fram en intern rapporteringskanal, en så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i kommunen.

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad ”Visselblåsarlagen” i kraft. Lagen syftar till att skydda personer som rapporterar om missförhållanden av allmänt intresse i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Visselblåsarlagen möjliggör rapportering av missförhållanden på tre olika sätt:

  • Intern rapporteringskanal
  • Extern rapporteringskanal
  • Offentliggörande

Stenungsunds kommun är skyldig att upprätta en intern rapporteringskanal som du når via en länk på den här sidan. Övriga rapporteringsformer beskrivs nedan under rubriken ”Andra sätt att rapportera”.

Visselblåsarlagen inskränker inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten och meddelarskyddet.

Hur inkomna ärenden hanteras

Samtliga rapporter om missförhållanden hanteras i ett initialt skede av en kommunintern visselblåsarfunktion. Den kommuninterna visselblåsarfunktionen granskar den inkomna rapporten och bedömer om rapporten uppfyller kriterierna för att utgöra ett visselblåsarärende eller inte.

Läs mer och se var du kan anmäla ett missförhållande: Rapportera ett missförhållande Länk till annan webbplats.

Syftet med visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att missförhållanden sker i Stenungsunds kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för kommunen.

Syfte med visselblåsarfunktionen är att personer som rapporterar om misstänkta överträdelser ska skyddas mot repressalier av olika slag. Personer som omfattas av skyddet är bland annat arbetstagare, praktikanter och volontärer. Skyddet gäller både innan ett arbetsrelaterat sammanhang har uppstått och efter att det har avslutats.

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen (SKR:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Andra sätt att rapportera om ett missförhållande

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

För mer information: Regeringen - Arbetsmarknadsdepartementet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad