Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bild: Sandra Samuelsson

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSSlänk till annan webbplats) är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattade och varaktiga funktionshinder.

Målet med verksamheten är att människor med omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så lika andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna ska vara utformade så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att aktivt delta i samhällslivet. I menyn till vänster kan du läsa om det olika insatserna enligt LSS.

Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon utav de tre följande personkretsar som beskrivs enligt 1 § LSS:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatser enligt LSS

Det finns tio olika insatser som man kan ansöka om enligt 9 § LSS:  

 • Rådgivning och stöd
 • Biträde av personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Ansökan om insats LSS

Om du vill ansöka om en insats enligt LSS är du välkommen att ta kontakt med kommunens LSS-handläggare, kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan under rubriken Kontakt. Varje ansökan om insatser prövas individuellt utifrån den enskildes behov och gällande lagstiftning. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.                 

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan kan du få hjälp av den handläggare som fattat beslutet med att överklaga detta. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Förhandsbesked

Planerar du att flytta till Stenungsund kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Stenungsunds kommun innan du flyttar hit. Ansökan om förhandsbesked behandlas av kommunen som om du redan var bosatt i kommunen.

Individuell plan

I samband med att en insats enligt LSS beviljas erbjuds du att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas. Den som har beviljats en insats enligt LSS kan när som helst begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Syftet med planen är att du skall få en helhetsbild över de insatser du har och vad du behöver för framtiden.

Innan planeringen bestämmer du:

 • vilka områden som är viktiga
 • vem som skall upprätta och samordna planen
 • vem som skall vara med vid planeringen
 • var planeringen skall ske

Av planen skall det framgå vad som är beslutat, vem som ansvarar för besluten och när besluten skall följas upp.

Anhörigstöd

Stenungsunds kommun har en Anhörigkonsulent. Du som anhörig kan kontakta kommunens Anhörigkonsulent för stöd och råd.

Läs mer om Anhörigkonsulentlänk till annan webbplats

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Verksamhetschef Funktionshinder

Anders Haag
0303-73 28 85
anders.haag@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

Senast uppdaterad 2020-01-24