Stenungsunds kommunvapen

Tillfälliga godmanskap

Det finns tillfällen där det behövs en god man. Ett tillfälligt godmanskap beslutas av överförmyndaren/nämnden.

God man i förmyndares ställe

När en förmyndare blir allvarligt sjuk, avtjänar fängelsestraff eller på något annat sätt är förhindrad att utöva förmyndarskapet, då kan överförmyndaren/nämnden förordna ett tillfälligt godmanskap

God man när det finns motstridiga intressen

Om en förmyndare eller förmyndares make eller sambo har del i samma dödsbo som sitt barn skall en god man utses att bevaka den underåriges rätt vid boutredningen och arvskiftet.
God man ska även utses vid en rättshandling där den som har förmyndare, god man eller förvaltare inte kan företrädas på grund av jävsförhållande av sin förmyndare, gode man eller förvaltare. Detsamma gäller när det finns intressen som strider mot varandra.  

God man för okänd arvinge, bortovarande m fl ska utses

  • När känd arvinge vistas på okänd ort och inte kan bevaka sin rätt i ett dödsbo,
  • Om det inte kan utredas om det finns arvinge eller att det finns arvinge men dess namn är okänt,
  • Om testamentstagare är okänd eller vistas på okänd ort,
  • Om det i övrigt krävs att en bortovarandes rätt bevakas eller en bortovarandes egendom behöver förvaltas,
  • Om det krävs att egenom förvaltas pga att det i testamente eller i annan rättshandling framgår att vem som egendomen skall tillfalla beror på framtida händelse,
  • Om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

De här tillfälliga godmanskapen bestäms utifrån föräldrabalken.

Ansökan


Ansökan om tillfälligt godmanskap görs skriftligt till överförmyndarenheten som även förordnar god man i dessa ärenden.

Kontakt

Enhetschef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Lisa Simonsson
Susanne Nyström

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-25