Insatser öppenvården

Här finns information om de insatser öppenvården erbjuder.

Kognitiv beteendeterapi (KBT-samtal)

Att tillsammans synliggöra destruktiva tanke mönster och livsregler, som kan vara orsak till missbruk och undvikande beteenden. Ersätta dessa med mer hjälpsamma alternativ och få verktyg till att vidmakthålla en livsstilsförändring.

Individuella samtal

 • stöd i att få till stånd en bibehållen nykterhet/drogfrihet
 • hjärnans och kroppens påverkan av alkohol/droger
 • beroende
 • förnekande, försvar, vidmakthållande av beroendeproblematiken
 • krisförlopp och sorgearbete

Motivationshöjande behandling för alkoholberoende (MET)

Korttidsbehandling med syfte att uppmuntra och utveckla motivation till förändring samt stödja personen att utifrån egen förmåga ta ett välgrundat beslut om förändring.

Återfallsprevention

Med återfallsprevention menas manualstyrd kognitiv beteendebehandling med färdighetsträning.

Att bli medveten om egna mönster och beteenden som förknippas med konsumtion av alkohol eller drogande. Uppmärksamma triggers som kan leda till återfall. Finna alternativa handlingsmönster.

 • egen målsättning, risksituationer, hjärnans belöningssystem
 • sug, hur att uppmärksamma och hantera
 • att sortera i för- och nackdelar med alkohol/droger
 • problemlösning
 • att tacka nej
 • tidiga varningssignaler (TIB)
 • nödplan (krisplan) för oväntade händelser
 • summering/hur att gå vidare

Haschavvänjningsprogram (HAP)

strukturerat program som vänder sig till personer över 18 år och som vill sluta röka hasch.

 • ge kunskap om vilken påverkan haschrökandet har, eller har haft på de kognitiva funktionerna
 • ge stöd under medicinsk- , psykologisk-, och social fas
 • kombinera med regelbundna urinprov som påvisar sjunkande värde av THC (verksamt ämne i hasch)
 • stöd i att undvika återfall

Provtagning

Drogtester (narkotika) och utandningsprov (alkohol) via urinprov och alkometer.

Kontakt

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00
0303-73 81 58

Senast uppdaterad