Stenungsunds kommunvapen
Händer

POSOM

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör det inom varje kommun finnas en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer (förkortad POSOM) vars deltagare skall kunna agera och vid behov frikopplas från respektive ordinarie arbetsuppgifter. Denna grupp bör även ha uppgifter i krisorganisationen. Ledningsfunktionen bör ligga hos socialchefen.

Vid en krissituation skall POSOM fungera som ett komplement till ordinarie resurser i den aktuella kris/katastrofsituationen. POSOM har i en sådan kris/katastrofsituation till uppgift att arbeta både med det akuta omhändertagandet och det långsiktiga omhändertagandet.

POSOMs organisation

POSOMs organisationen i Stenungsund består av en stab, en ledningsgrupp och ett antal resurspersoner. Ledningsfunktionen för POSOM ligger hos Sektorschef Socialtjänst.

Staben består av representanter från sektor Socialtjänst, Primärvård och sektor Utbildning. I ledningsgruppen finns också utöver ovanstående verksamheter representanter från Räddningstjänst, Svenska Kyrkan, Polisen och Petrokemiindustrin.

Resurspersonerna som är knutna till POSOM skall kunna, och vilja, arbeta efter vad situationen kräver. Det kan t. ex. innebära att ta hand om drabbade personer utan fysiska skador, upprätta stödcenter, eller bemanna jourtelefon. Resurspersonerna kallas in av POSOMs ledningsgrupp.

Vad kan POSOM hjälpa till med?

POSOM kan exempelvis...

  • ge emotionell första hjälp
  • hjälpa till att lösa praktiska problem
  • hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på lång sikt
  • upprätta informations- och stödcentrum
  • fungera som stöd för enskilda drabbade och familjer

När aktiveras POSOM?

POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till och kan endast aktiveras av kommunens högsta ledning eller Räddningstjänst (SOS). POSOMs stab sätter då igång och leder POSOM-arbetet beroende på situation. Staben skall informera sig om händelsen samt göra en bedömning om vad POSOM kan bidra med för hjälp. Utifrån denna bedömning kan staben kalla in hela eller delar av POSOMs ledningsgrupp som sätter sina resurspersoner i arbete utifrån vad den församlade ledningsgruppen kommer överens om.


Broschyr om POSOM i Stenungsund.PDF

Kontakt

Sektorchef Socialtjänst

Rickard Persson
0303-73 81 52
rickard.persson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-08-13