Fälla träd på kommunal mark

Stenungsunds kommun är restriktiv med att fälla friska träd på mark som tillhör kommunen. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor och har ett stort rekreativt värde. Träden är viktiga både för växt- och djurlivet.

Att ett träd skuggar tomten, skymmer utsikten, fäller löv på privat mark eller stör paraboler är inte tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark.

Kriterier för att få ta ned träd

Vi utgår från dessa kriterier när vi gör en bedömning om eventuell nertagning ska ske.

  • Trädet är i så pass dålig kondition så att det ej går att åtgärda genom beskärning
  • Trädet utgör en fara för allmänheten
  • Trädet utgör en fara för egendom
  • Trädet kan gallras för att gynna omgivande träds utveckling
  • Trädet står för nära en kommunal gata, ledningsgata eller järnvägar
  • Trädet gallras för att föryngra ett större bestånd
  • Trädet ingår i ett biotopskydd, här behöver man söka dispens från länsstyrelsen för att kunna ta ner trädet.

För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver kommunen få en ifylld felanmälan. Den ska beskriva placeringen av trädet som ni vill få nedtaget och anledningen till det.

Felanmälan

Fälla träd utan tillstånd

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som egenmäktigt förfarande och leder till polisanmälan. Kommunen kommer att ta ut ett vite för nedtagningen samt, om platsen medger, återplantera med likvärdig vegetation och fakturera kostnaderna till den som tagit ned.

Akut Risk

Om du misstänker att det i dagsläget finns risk för att trädet ska falla ner och skada nån eller något ring direkt till 112.

Senast uppdaterad