Stenungsunds kommunvapen

Läsfrämjande plan 2019

I samarbete med barnavårdscentral

Samtliga nyblivna föräldrar bjuds in till biblioteket med sin BVC-grupp. Biblioteket berättar om barn och högäsning samt om språkutveckling.
Nyblivna föräldrar får ett presentkort på en gåvobok av sin BVC-sköterska ”De små barnens bok”, boken hämtas på biblioteket eller bokbussen.

Biblioteket besöker familjecentral / öppen förskola och berättar om böcker och läsning. På öppna förskolor i kommunen finns tamburbibliotek med bokpåsar att låna hem.
Verksamhet med ”Tamburbibliotek MINI” inleds under året med pekböcker som familjecentralens personal kan använda för att läsa för de minsta barnen.

II Barn i förskoleåldern

Alla femåringar i kommunen besöker biblioteket eller bokbussen med sin förskolegrupp under en dag i maj. Barnen medverkar i en egen skapande aktivitet. Alla barn får en femårsbok i gåva.
Tema för 2019 är lekplatser och alla barn får boken ”Gropen” i gåva.

Förskoleklasser besöker biblioteket - Alla barn i kommunens sexårsverksamhet bjuds in till biblioteket för en biblioteksvisning och får ett erbjudande om bibliotekskort att ta med hem.
Biblioteket berättar om böcker och förskoleklassen får en bokgåva till sitt klassrum.

Bokbussen besöker samtliga förskolor i kommunen varje månad enligt schem. Biblioteket samverkar med:

  • Pedagoger som arbetar med tvåspråkiga förskolebarn. Biblioteket köper in barnböcker på aktuella språk och sammanställer språkpåsar
  • Förskolans kulturombud träffar regelbundet barnbibliotekarier och barnkultursamordnare för att för information om aktuella föreställningar och boknyheter.
  • Kulturskolan arrangerar dramatiserade sagostunder i biblioteket. Under vår och höst arrangeras ”Sångstund för de minsta (för barn 0-3 år) i samverkan med Kulturskolan.
  • Media för förskolebarn inom området matematik för kommunens matematikutvecklare.
  • Sagopåsar finns för lån till förskolor och enskilda. Sagopåsarna innehåller en barnbok och material som kan användas för att leka sagan och dramatisera bokens innehåll.

Äppelhyllan med media för och om barn med funktionsnedsättning. Där finns böcker som väcker läsglädje, och som ger stöd och inspiration till vuxna som möter barn med särskilda behov.

Bokpåsar (tamburbibliotek) med media finns placerade i familjecentral samt i öppna förskolor i kommunen för att nå föräldrar som inte besöker biblioteket.
Tamburbibliotek med bokpåsar på flera språk utvecklas

Språkpåsar med barnböcker för förskolebarn finns att låna för familjer och förskolor där barnen har annat modersmål än svenska.

III Barn i skolåldern

Biblioteket gör läsfrämjande besök med bokbussen i klasser på skolor i kommunens ytterområden varje månad. Barnbibliotekarier möter varje klass under schemalagd tid och eleverna får tillgång till nya böcker.

Biblioteket samverkar med ”Välkomsten” som besöker biblioteket regelbundet med sina elever. Eleverna tar del av lästips och information om biblioteket tillsammanse med sina handledare.

Biblioteket samverkar med nätverk för lärarbibliotekarier kring inköp av böcker till skolbiblioteken för läsprojekt i skolan och i folkbiblioteket.
Inköp av bestånd för läsning i grupp ”bokpratsböcker” eller författarbesök med flera exemplar per titel. Böcker med hög aktualitet för barn och ungdomar.

Barnbiblioteket instruerar om och förmedlar login till Legimus för egen nedladdning till de barn som behöver stöd i sin läsinlärning eller kompensatoriska hjälpmedel.( http://www.legimus.se/203492/vem-far-lana )

IV Biblioteket och barns läsning på fritiden

Utveckla former för läsglädje för barn 8-12 år med tema ”bok+fika+pyssel”.

Skapa positiva möten med böcker under kulturhusets ”barnlördagar” i biblioteket.

Skapa positiva möten med ungdomsböcker för ungdomar på kommunens fritidsgårdar, En samverkan mellan ungdomsbibliotekarie och fritidsgårdens personal.

Biblioteket arrangerar bokklubbar för barn 13-18 år och bokslukarklubb för barn 10-13 år.

Pocketböcker delas ut till barn och ungdomar i en ”book-crossing”-aktivitet i samband med aktiviteter i kulturhuset.

V Lässtimulerande åtgärder  2017/2018

Fortsätta arbetet med att ge barn som är berättigade till talböcker möjlighet till egen inloggning för läsning hemma och i skolan.

Utveckla former för sagostunder för de yngre med teman som är anpassat för förskolebarn. ”Fredagsmys på biblioteket”, sagostunder på mångspråk i biblioteket samt på andra platser i kommunen.

Fortsätta att utveckla ett ”maker space”, ett samverkansprojekt med kulturskolan och lokalt science center kring barn och ungdomars eget skapande, t ex genom ”låtskrivarverkstäder”, skrivarkurser eller bildskapande.

Inköp av media kring teman för förskola och grundskola, t ex genusfrågor, matematik, miljö mm.

Fortsätta utveckla verksamhet med ”lokala läsambassadörer” för att nå barn och föräldrar med annat modersmål än svenska (om projektmedel erhålls).

Utveckla språkcafé/läxhjälp för ungdomar i biblioteket med teman.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-04-17